YEC ประจวบฯ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพการตลาดออนไลน์

วันที่ 29 เมษายน 2562 ที่โรงแรมอมารี หัวหิน ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้บริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี และผู้ประกอบการธุรกิจทุกกลุ่ม เป็นประธานเปิดอบรมเพิ่มศักยภาพทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจท่องเที่ยว ผ่านเว็บไซต์ POSKAR (www.poskar.net) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี โดยมี ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประจวบฯ ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ (YEC) เข้าร่วมอบรม

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต กล่าวว่าการจัดการอบรมในครั้งนี้ต้องการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจท่องเที่ยว ผ่านเว็บไซต์ POSKAR (www.poskar.net) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มาเข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันก่อตั้งโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ทางโครงการฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการท่องเที่ยวและการให้บริการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ทำการพัฒนา Platform เพื่อการท่องเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ได้ใช้งาน ซึ่งจะเป็นช่องทางใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่จะมี Platform เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ซึ่งในขณะนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นเรียบร้อยและพร้อมให้ใช้งานและใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ โครงการฯ จึงได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ POSKAR เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจใน Platform และสามารถนำช่องทางนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตรงกับความต้องการมากที่สุด.

Visitors: 32,078