ถวายสักการะ “เสด็จเตี่ย” เนื่องในวันอาภากร

วันที่ 19 พ.ค.62 ที่สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พลเรือตรี จักรกฤช มะลิขาว ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ เบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “เสด็จเตี่ย” องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน ตำรวจ พยาบาล ข้าราชการทหารเรือ สมาคมชาวประมงหัวหินและประชาชนร่วมในพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ

สำหรับพระประวัติโดยย่อของพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2446 ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด ในปีพุทธศักราช 2436 ได้เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ ผลการศึกษาปรากฏอยู่ในขั้นดีเยี่ยม มีพระวิริยะอุตสาหะ พระจริยวัตรที่งดงาม เป็นที่รักใคร่ของครู อาจารย์และเป็นที่ยอมรับของชาวอังกฤษ เมื่อจบการศึกษาได้เสด็จกลับเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือ รับพระราชทานยศเป็น นายเรือโทผู้บังคับการ ในตำแหน่งนายธงผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อปีพุทธศักราช 2448 ทรงดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทรงได้ปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนนายเรือให้เจริญก้าวหน้า ดังปรากฏทำให้ทหารเรือไทย มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ สามารถเป็นครูและผู้บังคับบัญชาทหารเรือได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างประเทศ และเมื่อปีพุทธศักราช 2450 ทรงเป็นผู้บังคับการเรือหลวงมกุฎราชกุมาร นำนักเรียนนายเรือ และนักเรียนช่างกลไปฝึกภาคต่างประเทศ ได้ทรงนำเรือและที่ประเทศสิงคโปร์ เปลี่ยนสีเรือจากสีขาวเป็นสีหมอก ให้เหมือนเรือรบต่างประเทศ เพื่อให้กลมกลืนกับลักษณะของสีน้ำทะเลและภูมิประเทศอีกด้วย นอกจากนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงศึกษาตำราหมอยาไทยอย่างจริงจัง จนมีความรู้แตกฉาน ทรงเป็นหมอยาไทย รับรักษาประชาชนทั่วไป ด้วยน้ำพระทัยโอบอ้อมอารี จนได้รับพระสมัญญาว่า "หมอพร" แห่งราชนาวีไทย.

Visitors: 28,741