รับสมัครร้านค้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ

วันที่ 19 พฤษภาคม 62 นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือสำนักงานคลังจังหวัดฯ ธนาคารกรุงไทย และบริษัททีโอทีลงพื้นที่ดำเนินการรับสมัครร้านค้ารายย่อย แผงร้านค้าที่อยู่ในตลาดสด ตลาดทั่วไป ร้านอาหารปรุงสำเร็จ ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ แบบใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าขนาดเล็กและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น โดยปัจจุบันมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 371 ร้าน มีเป้าหมายรับสมัครเพิ่มให้ได้ถึงจำนวน 1,000 ร้านค้าครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่ามีผู้ค้าหลายรายให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย รูปถ่ายหน้าร้านและแผนที่ร้านค้า

นายประสพชัย กล่าวว่าหากเป็นนิติบุคคลต้องมีสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและบันทึกเข้าระบบ เมื่อเรียบร้อยแล้วร้านค้าจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ พร้อมเปิดใช้งานได้ทันที ส่วนกรณีที่ร้านค้ายังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยในวันรับสมัครให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยแล้วร้านค้าจะสามารถดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐได้.

Visitors: 28,740