รองอธิบดีฯ ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

วันที่ 22 พฤษภาคม 62 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าได้นำคณะเดินทางมาติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านย่านซื่อ หมู่ 9 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน แล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ทำให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดช่วงการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาทางกรมฯ ได้ร่วมสนองพระราชดำริ โดยสนับสนุนความรู้ด้านการเกษตรให้ครูและนักเรียนในการจัดการแปลงเกษตร สนับสนุนกิจกรรมโรงครัวเพื่อการปรุงอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมและเพียงพอตามวัย และสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อการถนอมอาหาร

นางดาเรศร์ กล่าวว่าสำหรับโครงการเกษตรฯ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันมีการแบ่งพื้นที่ทำนาข้าว ทำแปลงปลูกพืชผักหลายชนิด รวมถึงการปลูกไม้ผล เช่น กล้วย มะม่วง มะพร้าว ขนุน และการเลี้ยงสัตว์ โดยใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานและชีววิธี ให้มีผลผลิตที่หลากหลายหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนการประกอบอาหารของโรงเรียน จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามพบว่าการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยดี โดยมีหน่วยงานในจังหวัดร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา นอกจากนี้กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเกษตรสิริสุข เพื่อใช้ในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปถนอมอาหาร ต่อยอดการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยเป็นอาคารที่สร้างตามมาตรฐาน GMP ก่อนนำไปประกอบอาหารกลางวัน ขณะเดียวกันชาวบ้านที่มีผลผลิตการเกษตร ก็สามารถมาใช้ประโยชน์จากอาคารได้ ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง.

Visitors: 28,739