ประชุมสภา แก้ไขปัญหาถนน - น้ำท่วม

วันที่ 22 พฤษภาคม 62 ที่ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายอุดม ดวงแข รองประธานสภาเทศบาล นายนิด สุขศิริ เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ทั้ง 3 เขต และคณะผู้บริหารเทศบาล มีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรี นางสาวไพลิน กองพันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ นายสุวิทย์ เหรียญรุ่งเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม

ก่อนเริ่มประชุม ประธานสภาได้แนะนำพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาใหม่ จำนวน 5 ราย คือ นางนภารัตน์ แพชนะ ผู้อำนวยการกองคลัง, นายภูวเดช ธนันโภคิน ผู้อำนวยการส่วนการโยธา, นายอนุชา เทพใสดา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา, นายกัมปนาท สุขประเสริฐ นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัดสำนักการช่าง, สิบเอกณัฐวุฒิ อ่อนช้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองการศึกษา

โดยวาระแรก ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จากนั้นประธานสภาแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2562, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2562 ให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์/เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมของกองต่างๆ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ต่อมาญัตติขอความเห็นจากสภาเทศบาล กรณีที่พักสงฆ์เขาหินเทิน ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพื่อสร้างวัดเขาหินเทิน ท้องที่ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นให้ทางที่พักสงฆ์เขาหินเทิน เสนอเรื่องไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก่อนแล้วจากนั้นนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อสภาฯอีกครั้ง

ส่วนวาระอื่นๆ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ทั้ง 3 เขต ได้ร่วมกันอภิปรายและเสนอแนะปัญหาต่างๆ อาทิ ติดตามการดำเนินการนำป้ายห้ามรถบรรทุกเข้า - ออกชุมชนสมอโพรง ตรงข้ามกับหมู่บ้านทิพย์วรรณ 4 ออก พร้อมซ่อมแซมถนนในซอย, การซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ซอยหัวหิน 91, การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตะเกียบซอย 1, การแก้ไขปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำอุดตันในเขตพื้นที่เทศบาล, ซ่อมแซมฐานพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 บริเวณเกาะกลางถนนชุมชนตะเกียบ, การปรับปรุงถนนบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง, ดำเนินการตัดต้นไม้และหญ้าริมทาง บริเวณ 11 โค้ง ชุมชนบ่อนไก่และวัดสะพานขี้เหล็ก, ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำชำรุดถนนซอยหัวหิน 10, การขุดลอกคลองร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือช่วงฤดูฝน ฯลฯ โดยข้อเสนอแนะทั้งหมด ทางคณะผู้บริหารได้รับเรื่องไว้พิจารณาและนำไปดำเนินการแก้ไขต่อไป.

Visitors: 28,743