อบรมเรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพจิต

ที่ห้องประชุมเมืองธารา โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี น.ส.รัชวัลย์ บุญโฉม ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 โดยมี น.ส.รตนภัส คงพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กล่าวรายงาน ซึ่งดำเนินการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 กรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และดำเนินการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต สำหรับประชาชนเขตสุขภาพที่ 5 โดยมีกิจกรรมพัฒนาการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวนรุ่นละ 40 คน รวม 80 คน ดำเนินการเสริมสร้างดำเนินการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน 8 จังหวัด และติดตามผลการสื่อสาร เดือนมิถุนายน 2562 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ เดือนกรกฎาคม 2562

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 2 เพื่อทราบผลการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในเขตสุขภาพที่ 5 มีสื่อมวลชนด้านนักจัดรายการวิทยุ ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ เคเบิ้ลทีวี สื่อออนไลน์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก ประกอบด้วย จ.ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม โดยมีวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต

ด้าน น.ส.รัชวัลย์ บุญโฉม ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต โดยเน้นความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นเขตแรกในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังเครือข่ายสื่อมวลชนในการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชสู่สังคม นำไปสู่การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของคนในชุมชน ทั้งนี้กรมสุขภาพจิต มีบทบาทภารกิจหลักในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับประชาชน บำบัด รักษารวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเวช มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างความตระหนัก และเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต โดยเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่ประชาชน ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ใช้กลยุทธ์การพัฒนาสื่อสารสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ สร้างและขยายเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชนทุกสาขาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเป็นสื่อการช่วยสร้างความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพราะสื่อมวลชนเป็นกลไกที่สามารถสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงคนจำนวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว.

Visitors: 28,741