กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 28 พ.ค.62 นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ ทวีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมในครั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และถือเป็นโครงการซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกฝ่าย ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จิตอาสาพระราชทานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกไม้สีเหลือง(ต้นทองอุไร) ใส่ปุ๋ยหมัก ตัดแต่งกิ่ง และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 19 ไร่

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ มีพื้นที่จำนวน 250 ไร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎร โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีและเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรเพื่อให้ประชาชนหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานแปลงสาธิตการเกษตรระบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ประวัติความเป็นมา เรือนประทับโครงการชั่งหัวมันนั้น เมื่อปี พ.ศ 2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างอาคารเรือนที่ประทับพลับพลาเขาดอกไม้ และอาคารบริการกลุ่มอาคารบริการในพื้นที่ดังกล่าว ใช้เนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก เขาเตาหม้อ และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักพระราชวังส่งมอบเรือนที่ประทับโครงการชั่งหัวมัน ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ดูแลและใช้ประโยชน์ทางราชการ โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดูแลและใช้ประโยชน์เรือนที่ประทับโครงการชั่งหัวมัน โดยกำหนดจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.

Visitors: 28,739