อำเภอหัวหินจัดสร้างเหรียญ “หลวงพ่อทวด”

วันที่ 29 พ.ค.62 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ที่ว่าการอำเภอหัวหินได้จัดสร้างวัตถุมงคล “เหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด” รุ่นทรัพย์ทวีคูณ ในวาระครบรอบ 70 ปี ของการยกฐานะเป็นอำเภอหัวหิน เมื่อปี พ.ศ. 2492 เพื่อนำรายได้ไปปรับปรุงอาคารที่ตั้งและปรับภูมิทัศน์โดยรอบที่ว่าการอำเภอหัวหินให้สวยงาม รวมถึงนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยต่างๆ โดยจัดสร้างรวม 3 รุ่น มีเนื้อทองคำ เนื้อเงิน ตามจำนวนสั่งจอง และเนื้อทองแดง จำนวน 19,999 เหรียญๆ ละ 199 บาท และจะประกอบพิธีพุทธาภิเษกในวันเสาร์ที่ 6 ก.ค.62 เวลา 15.09 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน โดยมีพระเกจิอาจารย์รวม 11 รูป ได้แก่ พระพรหมเวที (หลวงพ่อสุเทพ) เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม, พระเทพสิทธิวิมล (หลวงพ่อเอียด) เจ้าคณะ จ.ประจวบฯ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวง, พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด) วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์, พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์) เจ้าคณะ จ.สมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ อ.อัมพวา, พระครูมนูญศีลสังวร (หลวงพ่อแถม) เจ้าคณะตำบลชะอำ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดช้างแทงกระจาด, พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (พระมหาบุญเลิศ) เจ้าคณะ อ.หัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต, พระครูอาทรคีรีรักษ์ (หลวงพ่อทุม) เจ้าคณะ อ.ปราณบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย, พระครูวิริยาธิการี (หลวงพ่อเปี๊ยก) รองเจ้าคณะ อ.ปราณบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองตาแต้ม, พระครูปภัสสรวรพินิจ (หลวงพ่อไพโรจน์) เจ้าคณะตำบลทับใต้ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล, พระครูวัชรินทรขีลารักษ์ (หลวงพ่อเปี๊ยก) รองเจ้าคณะอำเภอท่ายาง เจ้าอาวาสวัดเขื่อนเพชร และ พระครูสุมนธรรมสถิต (หลวงพ่อโส) วัดเขากะโหลก อ.ปราณบุรี ทั้งนี้ผู้สั่งจองสามารถรับวัตถุมงคลได้หลังเสร็จพิธี สามารถโทรสั่งจองเหรียญ ได้ที่นางมนัสนันท์ เจริญพานิช เสมียนตราอำเภอ โทร. 081 - 8598589 นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอำเภอ โทร. 063 - 9018013 นางสาวดวงใจ สุกสี โทร. 083 - 8043389 นางสาวฐิตารีย์ โพธิ์งาม โทร. 082 - 2975182 นายชัยพร ยอดสาลี โทร. 097 - 0467575 หรือติดตามได้ที่เฟซบุ้ค “ที่ว่าการอำเภอหัวหิน”

สำหรับความเป็นมาของหัวหิน ในอดีตเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีราษฎรจำนวนไม่มาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมง ต่อมาราษฎรในถิ่นอื่น เช่น จ.เพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้อพยพเข้ามาทำมาหากินในหมู่บ้านมากขึ้น ทำให้ชมชุนเล็กๆแห่งนี้ขยายตัวใหญ่ขึ้น มีความเจริญมากขึ้น จึงได้มีการสร้างทางรถไฟสายใต้มาถึงหัวหิน เมื่อ พ.ศ.2454 ตลอดจนได้มีการสร้างตำหนักบ้านพักตากอากาศของพระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังไกลกังวล ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2469 เพื่อใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐาน เสด็จมาประทับแรมในห้วงฤดูร้อนและสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2473 ต่อมาหัวหินได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอหัวหิน ขึ้นกับ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2475 และต่อมาทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอำเภอหัวหิน ขึ้นเป็นอำเภอหัวหิน เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2492 ซึ่งปัจจุบันที่ว่าการอำเภอหัวหิน ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมแนวใหม่ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ.

Visitors: 28,739