จัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 29 พ.ค.62 นายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4  ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย ให้งานจิตอาสาพระราชทานเป็นภารกิจที่สำคัญ ที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ และตามหนังสือหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ พว 00 5. 1/5354 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2561 แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินงานนั้น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4  ประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนหลักให้กับจิตอาสาประชาชนทั่วไป เพื่อทำหน้าที่จิตอาสาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาสภาพปัญหาในพื้นที่และส่งข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการใหญ่พิจารณาให้การช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจิตอาสา ให้จิตอาสาสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามและเชิดชูผู้กระทำความดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ที่สำคัญเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างแกนนำจิตอาสาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ขยายผลต่อไป การดำเนินการให้ความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่น ที่ 2/61 เป็นต้นแบบให้แก่ข้าราชการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์  ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ใกล้เคียง

โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 70 คน 2 องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสามร้อยยอด จำนวน 10 คน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด จำนวน 40 คน คณะครูกลุ่มโรงเรียนสามร้อยยอด 6 โรงเรียนจำนวน 30 คน 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลสามร้อยยอด และ อสม.จำนวน 30 คน รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 180 คน.

เจริญ อาจประดิษฐ์...รายงาน

Visitors: 28,739