จัดโครงการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านด่านสิงขร หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายใน (รมน.) จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล รุ่นที่ 4 โดยมี พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด กล่าวรายงาน มี พ.อ.สุรชัย สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ร.ต.โกวิทย์ สุขคำ หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อย(รส.)พื้นที่ อ.เมืองฯ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กองกำลังรักษาความสงบ (รส.) ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 110 เข้าร่วม โดยมีนางยืน วงศ์เณร ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านด่านสิงขร ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ต้อนรับ

พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.ประจวบฯ กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ สู่ประชาชน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต อีกทั้งเพื่อสร้างความรู้ในการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ และสามารถเป็นแกนนำในการนำความรู้ไปขยายผลให้กับคนอื่นๆ ในชุมชนของตนได้ นอกจากนี้เพื่อสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ได้จัดวิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคงของ กอ.รมน.จ.ประจวบฯ และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ เช่น การฝึกทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว สำหรับการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ ในการจัดโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านด่านสิงขร หมู่ 6 ต.คลองวาฬ เป็นอย่างดี มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 50 คน.

บุญมา ลิบลับ...รายงาน

Visitors: 28,739