ร.10 พระราชทานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดร.พัลลภ  สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานในพิธีแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายกิตติพงศ์ ทองปุย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายธีรพันธ์ นันทกิจ, นายภิรมย์ นิลทยา, นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด น.ส.ดวงพร ภู่เกิด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน นางรัชดาวดี กาญจนขจิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบฯ น.ส.วิมลพรรณ พุฒิวัฒนสถาพร อัยการจังหวัด พล.ต.ประสาร รวยดี ผบ.ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุขแสวง ผบก.ภ.จ.ประจวบฯ ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วม โดยต่างร่วมกันใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองเข้าร่วมงาน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด อ่านประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใจความว่า “เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นั้น ทรงชื่นชมโสมนัสอย่างยิ่ง ที่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงาม สมพระเกียรติ สมเกียรติของประชาชนและประเทศชาติ สมตามความหวังตั้งใจของประชาชน และสมตามพระราชปรารถนา ที่จะทรงแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยทรงคำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เสมอมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญพระราชกระแสขอบใจและชมเชยทุกคน ทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ทั้งฝ่ายรัฐบาล ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ หน่วยราชการในพระองค์ จิตอาสาและประชาชน ตลอดจนทุกคนทุกหมู่เหล่า ที่มาร่วมพระราชพิธีในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงในต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งใจยินดีชื่นชมมาโดยทั่วกัน ทรงพระราชดำริว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่าย ได้ทำให้การพระราชพิธีบรมราชาอภิเษก ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระเบียบ สง่างาม แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และทรงคุณค่าของประเทศไทย ได้อย่างกระจ่างลึกซึ้ง ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทั่วโลกได้ประจักษ์ชัดถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทย นับว่าท่านทั้งหลายและเชิดชูคุณค่าและเกียรติยศ ทั้งของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ได้อย่างยิ่งใหญ่และพิเศษยิ่ง”

ทั้งนี้ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ทั้งก่อนและระหว่างวันที่  4 - 6 พฤษภาคม  2562 อาทิ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำน้ำอภิเษก พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก การเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย มาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามและสมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของจังหวัด ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จลุล่วง จึงได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณดังกล่าว

สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวีดีทัศน์ประมวลภาพการปฏิบัติงานในช่วงการพระราชพิธีของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ร่วมกับวงดุริยางค์จากนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้ได้ฟังอีกด้วย.

Visitors: 28,741