ปปช.ประจวบฯ จัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 14 มิ.ย. 62 ที่โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การคิดแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมี นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรม ฝกว่า 400 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการกระทำที่มีลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและปรับฐานความคิด ในการดำรงตนให้สามารถแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยมร่วมในการต่อต้านทุจริต และสร้างกลไกการกล่อมเกลาทางสังคม ให้เกิดความละอายที่จะทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาบรรยายพิเศษในเรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตได้อย่างไร นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน นายพิเชฐ พุ่มพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 7 ร่วมเป็นวิทยากร

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม จะแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นแนวทางการขยายผลโครงความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และท้องถิ่น ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย.

ณัฐธภพ พันสาย...รายงาน

Visitors: 31,948