ศาลประจวบฯ ติวเข้มกฎหมายใหม่ 3 ฉบับ

วันที่ 19 มิถุนายน 62 ที่โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ ทองปุย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในเขตอำนาจศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ทนายความ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 150 คน มีการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ 3 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562 ประกาศใช้วันที่ 26 เมษายน 2562, พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ.2562 ประกาศใช้วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562, พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ประกาศใช้วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยมี น.ส.ศานตี วงษ์ประภารัตน์ และนายณัฐชัย ทรัพย์ตันติกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เ ป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายใหม่ พร้อมตอบปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

Visitors: 31,949