ทับสะแกจัดอบรมเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแสงอรุณ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด ปี 2562 ซึ่งจัดโดย เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ทับสะแก โดยมีนายชวัล ฝันเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ โครงการ - แผนงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นางสมบูรณ์ จันทรมณีวงศ์ พนักงานวิชาชีพระดับ 9 กฟผ.  นายสมนึก รุ่งกำจัด ประธานเครือข่ายพลังทับสะแก ว่าที่ พ.ต.อำนาจ ยอดเจริญ หัวหน้าโรงไฟฟ้าทับสะแก นายพัฒสิน นองนุช หัวหน้ากลุ่มงานคดี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน กำนันตำบลทับสะแก น.ส.นุกานดา จันทราภรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับสะแก ผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วม

ทั้งนี้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ที่จะถึงในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ที่กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ มีการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าวิตก ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและพลังในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเยาวชนที่หลงเข้าสู่วงจรยาเสพติดมีอายุน้อยลง นับว่าเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง  และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆ ในสังคม  เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ และก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

ดังนั้น อำเภอทับสะแกจึงร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ฝ่ายความมั่นคง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ทับสะแก และเครือข่ายพลังทับสะแก จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว คงไม่เพียงพอ ทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  จึงได้จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบรวมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด และเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป.

บุญมา ลิบลับ...รายงาน

Visitors: 31,949