“ประจวบฯ” นำร่องใช้แท็บเล็ตเก็บข้อมูล จปฐ.

วันที่ 25 มิถุนายน 62 ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ.ด้วย แท็บเล็ต (Tablet) เป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศ หลังจากจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ครอบคลุมทุกอำเภอ 121,150 ครัวเรือน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าผลการสำรวจในอดีต

ดร.พัลลภ ผู้ว่าประจวบฯ กล่าวว่าจังหวัดได้รับเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชน ให้เป็นจังหวัดนำร่อง แห่งเดียวของประเทศที่เก็บจัดข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) ผลจากการสำรวจข้อมูลดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ณ วันนี้ดำเนินการสำเร็จแล้ว 100% ถือเป็นความสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ที่กำหนดในความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ

ปัญหาสำคัญที่พบของประชาชนที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัด เช่น คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ไม่ได้รับการฝึกอาชีพ ครัวเรือนไม่มีการเก็บออม คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป ไม่มีอาชีพและรายได้ ที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการ "คนประจวบคีรีขันธ์ คุณภาพชีวิตดี มีความสุข" เพื่อนำข้อมูลตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไปจัดทำแผนงานโครงการเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ โดยมีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน 9 องค์กรที่เกี่ยวข้องด้วยในครั้งนี้เพื่อบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา

ผลสรุปจากการประมวลผลข้อมูล จปฐ. พบปัญหาที่สำคัญของประชาชน จ.ประจวบฯ ตกเกณฑ์ตัวชี้วัด ดังนี้ อันดับ 1 ตัวชี้วัดที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ไม่ได้รับการฝึกอาชีพ จำนวน 176 คน อันดับ 2 ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนไม่มีการเก็บออม จำนวน 21,776 ครัวเรือน อันดับ 3 ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปี ขึ้นไปไม่มีอาชีพและรายได้ จำนวน 4,439 คน อันดับ 4 ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 6 - 14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 2,045 คน อันดับ 5 ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนสูบบุหรี่ จำนวน 14,555 คน

อันดับ 6 ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กแรกเกิดไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน จำนวน 28 คน อันดับ7 ตัวชี้วัดที่ 17 เด็กจบชั้น ม.3 ไม่ได้เรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า จำนวน 59 คน อันดับ 8 ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนดื่มสุรา จำนวน 11,000 คน อันดับ 9 ตัวชี้วัดที่ 6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 5,016 คน อันดับ 10 ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนไม่มีการจัดบ้านเรือนให้เป็นระเบียบ สะอาดและถูกสุขลักษณะ จำนวน 2,536 ครัวเรือน อันดับ 11 ตัวชี้วัดที่ 22 ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้น้อยกว่า 38,000 บาท/คน/ปี จำนวน 1,943 ครัวเรือน.

Visitors: 31,948