ศาลจังหวัดหัวหินติวเข้มกฎหมายใหม่

วันที่ 26 มิ.ย. 62 ที่โรงแรมนาวีภิรมย์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวดวงพร ภู่เกิด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ผู้ประนีประนอมทนายความ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม กว่า 60 คน มีการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายใหม่และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และการดำเนินคดีท่องเที่ยว

นางสาวดวงพร ภู่เกิด กล่าวว่า การดำเนินการต่างๆ ของศาลยุติธรรม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดหัวหินเห็นความสำคัญของการประสานงานความร่วมมือในการปฏิบัติราชการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติดำเนินการทางกฎหมาย ร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง.

Visitors: 31,949