ยุติธรรมจังหวัดจัดโครงการป้องกันอาชญากรรม

วันที่ 28 มิ.ย.62 นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม นักวิชาการยุติธรรม และนิติกร สังกัดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฯ จัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "ภายใต้โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมและเสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ณ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเผยแพร่ และสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของทุกคนที่พึงมีให้แก่ประธานชุมชน และนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ กลับไปเผยแพร่ให้กับชุมชน สังคม และคนรอบข้าง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว.

ณัฐธภพ พันสาย...รายงาน

Visitors: 31,948