องคมนตรีตรวจติดตามโครงการพัฒนาป่าไม้ปากแม่น้ำปราณบุรี

วันที่ 2 ก.ค.62 พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก พร้อมด้วย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรีและคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาป่าไม้ปากแม่น้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่วนอุทยานปราณบุรีให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการวนอุทยานปราณบุรี จากนั้นองคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาป่าไม้ปากแม่น้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งจัดทำขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรักษาฟื้นฟูสภาพป่าไม้ชายหาดบริเวณที่เสื่อมโทรม ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รักษาความสมดุลของระบบนิเวศภายในโครงการให้เป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ป่าชายหาดและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 1 แสนคนต่อปี โอกาสนี้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณโครงการพัฒนาป่าไม้ปากแม่น้ำปราณบุรี พร้อมพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ จากนั้นได้ร่วมปล่อยปูทะเล จำนวน 67 ตัวที่บริเวณพื้นที่สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนปราณบุรีด้วย

ทั้งนี้กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามแนวพระราชดำริ ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า - คลองคอย เนื้อที่ 1,984 ไร่ ประกอบด้วยป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ ที่ดอนริมหาดและที่รกร้างว่างเปล่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศของพื้นที่ป่าไม้ภายในโครงการฯ พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี ให้เป็นแหล่งศึกษาและรวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างจิตสำนึกของผู้เข้าชม ให้เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ คุณประโยชน์ที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับจากธรรมชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาให้เป็นป่าป้องกันลมพายุ และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ต่อมาในปี 2525 ทางกรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นว่าสภาพพื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์ธรรมชาติและหาดทรายที่สวยงาม มีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ป่าและยังอยู่ใกล้แหล่งชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เดินทางไปเที่ยวและพักผ่อนได้โดยสะดวก จึงได้ประกาศให้เป็นวนอุทยานปราณบุรี

สำหรับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน มีอยู่ 2 จุด คือบริเวณด้านหน้าที่ทำการของโครงการฯ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยสร้างเป็นสะพานไม้ให้เดินอย่างสะดวก เพื่อลัดเลาะไปชมและสัมผัสพันธุ์พืชป่าชายเลนชนิดต่างๆ ทั้งโกงกาง แสม โปรงแดง โปรงขาว ตะบูนดำ และสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น ปลาตีน ปูก้ามดาบ ปูแสม กุ้งดีดขัน เป็นต้น ตลอดเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต ในป่าชายเลนให้ศึกษาหาความรู้ มีหอคอยเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นผืนป่าได้โดยรอบจากมุมสูง และแห่งที่สองคือ บริเวณป่าโกงกางร้อยปี ริมแม่น้ำปราณบุรี มีสะพานไม้ระยะทางยาว 60 เมตร.

Visitors: 31,949