สปสช. - อคม.เขต 5 ร่วมตรวจประเมินศูนย์ประสานงาน

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2562 ที่ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 1/56 หมู่บ้านเตชินี 5 ถ.มหาราช อ.เมือง จ.ประจวบฯ นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย ผู้ช่วย ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 ราชบุรี นายวิชัย เกียรติบุญศรี , น.ส.อนงค์ สุทธิพงษ์ คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) ระดับเขต 5 น.ส.ใจทิพย์ สอนดี หัวหน้างาน สปสช.เขต 5 และเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ประจวบฯ เพื่อประเมินการทำงาน ความพร้อมในการให้บริการของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ โดยมี น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานศูนย์ฯ ต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้มี น.ส.สุนิสา ลิสกุลรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ นายเกตุ พราหมณี คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลวังก์พง นางพรทิพย์ เพชรรัตนกูล คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลคลองวาฬ นายสุรัติ มัจฉา คณะอนุกรรมการฯ(อปสข.) นายอัมรินทร์ วัจนรัตนากูล คณะอนุกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลคลองวาฬ เข้าร่วม

นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย ผช.ผอ.สปสช.เขต 5 ราชบุรี กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ในเขต 5 ราชบุรี ครอบคลุม 8 จังหวัดในภาคตะวันตก คือ ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งเป็นที่ตั้งของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ข้อมูลในเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิในการเข้ารับบริการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิ การให้คำปรึกษา การรับเรื่องร้องเรียน อีกบทบาทที่ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชนจะมีบทบาทในการเป็นที่พึ่งของประชาชนด้วยกันเอง อีกทางเลือกสำหรับเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในกรณีที่ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขแล้ว อาจประสบปัญหา ไม่ได้รับบริการตามคุณภาพมาตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนดไว้ หรือประชาชนอาจเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการเข้ารับบริการสาธารณสุข โดยที่แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน แต่อาจเกิดความผิดพลาดได้ หรืออาจจากเกิดจากปัจจัยอื่นๆ แต่ต้องไม่เกิดเป็นไปตามพยาธิสภาพของโรคนั้น ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น ซึ่งหน่วยงานนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่ยังช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการได้ด้วย

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจสุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสร้างสัมพันธภาพกับหน่วยงานอื่นๆ และภารกิจอีกเรื่องคือการรับเรื่องร้องเรียน ให้ประชาชนรู้ว่ามีมาตรา 41 สำหรับช่วยเหลือเยียวยา กรณีได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่การร้องเรียนโดยตรง แต่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิที่ประชาชนมี รวมถึงข้อมูลที่ประชาชนคนไทยพึงรู้ และสำหรับผู้ที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร.1330 ซึ่งให้บริการ 24 ชั่วโมง

ด้าน น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานศูนย์ฯ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ประจวบฯ ได้ดำเนินการโดยกลุ่มองค์กรประชาชน เครือข่ายผู้นำจากอำเภอ ตำบลต่างๆ ที่เสนอตัว อาสาเข้ามาทำหน้าที่เป็นหน่วยสื่อกลางในระบบหลักประกันสุขภาพ ในฐานะองค์กรประชาชนจิตอาสา ได้รับเรื่องร้องเรียนที่มีเข้ามายังหน่วยรับเรื่องฯ มาตั้งแต่ ปี 2550 จนถึงปี 2562 นี้ เรื่องร้องเรียนกว่า 90 % มาจากเครือข่ายคณะทำงานฯ ทั้ง 8 อำเภอ ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ปี 2562 ทั้งเรื่องร้องเรียนในมาตรา 41และ มาตรา 57/59 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยรับเรื่องร้องเรียนในด้านบริการสุขภาพ จำนวน 23 เรื่อง ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและยา จำนวน 25 เรื่อง ด้านบริการสาธารณะ จำนวน 1 เรื่อง และด้านรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 1 เรื่อง.

Visitors: 31,948