สององคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

วันที่ 3 กรกฎาคม 62 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี ดร.พัลลภ สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้องคมนตรีได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างพวงทั้งระบบ โดยโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) หัวหิน - ชะอำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวทางการบริหารจัดการน้ำเป็นระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำไว้ เมื่อปี 2532 พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อเชื่อมเป็นระบบเครือข่าย (อ่างพวง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำน้ำจากลุ่มน้ำที่มีศักยภาพมาก ส่งให้กับลุ่มน้ำที่มีความต้องการ แต่ยังขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมทั้งเพื่อการพัฒนาป่าไม้ในบริเวณพื้นที่หัวหิน และอำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี

ต่อมาองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน ชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาพื้นที่ โดยการปลูกป่าและปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน รวมถึงการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใช้อินทรีย์วัตถุและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งจากการดำเนินงาน ส่งผลให้มีพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มขึ้น ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ทำให้ลดการบุกรุกทำลายป่า ทรัพยากรดินได้รับการฟื้นฟู นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ให้กับผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย จากนั้นองคมนตรีและคณะได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา จำนวน 2 ต้น ปล่อยปลาทับทิม 5,000 ตัว และปลานวลจันทร์ จำนวน 5,000 ตัว

หลังจากนั้นองคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคลฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริในการพิจารณาวางโครงการ พร้อมกับพระราชทานแผนที่ ที่ทรงวางโครงการไว้ให้กรมชลประทาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยมงคลฯ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรท้ายอ่างในช่วงฤดูฝน 5,240 ไร่ และที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทำให้ราษฎรสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

Visitors: 31,949