เทศบาลหัวหินรณรงค์เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก

วันที่ 3 ก.ค.62 นายจีรวัฒน์ พราหมมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นำทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมเดินรณรงค์สาธารณสุขสัญจร ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติก เนื่องใน “วันปลอดถุงพลาสติกสากล” (International Plastic Bag Free Day) โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงโทษของโฟมและพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเชิญชวนพนักงาน หันมาใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทน เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 100 - 500 ปี กว่าที่จะสามารถย่อยสลายโดยสมบูรณ์

วันที่ 3 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) ถูกกำหนดขึ้นโดย Plastic Bag Free World Organization เป้าหมายลดขยะพลาสติก ทั้งนี้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของโลกที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลและมหาสมุทร พบว่าถุงพลาสติกยังเป็นขยะทะเลในไทยที่น่ากังวลที่สุด ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หลายภาคส่วนช่วยกันลดการใช้พลาสติกและการสร้างขยะที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง ศูนย์การค้าที่ในแต่ละปี มีการใช้ถุงพลาสติกเป็นจำนวนมาก ร่วมรณรงค์ให้ลูกค้าใช้ถุงผ้าแทน.

Visitors: 31,949