เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2562 ที่วัดอ่าวน้อย หมู่ 2 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน และมีนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัด นายสุรัฐพงศ์ อักษรเวช ประมงจังหวัด น.ส.ชูศรี พูลศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  น.ส.อมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.)จังหวัด นายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัด นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด นายสมใจ สุขสำราญ รองนายก อบต.เกาะหลัก หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัด กล่าวว่า โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีฯ ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งชีวิตภายใต้ร่มพระบารมี ให้ได้รับความผาสุกตราบจนทุกวันนี้ ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ขับเคลื่อนโครงการในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยมีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสี่ยง  การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ปลูกจิตสำนึก “เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ” กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงเป็นต้น

ด้านนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯนั้น เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขหรือแมวจรจัด ตามที่สาธารณะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอีก จึงหวังว่าทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จะตั้งใจและร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ของการที่ตั้งไว้.

Visitors: 31,948