กอ.รมน.ประจวบฯ เยี่ยมบ้าน นร.เรียนดีฐานะยากจน

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2562 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายใน(รมน.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.ต.เปลี่ยน จันทร์จีน รองหัวหน้ากลุ่มงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัด นายชออม ทองเงิน นายก อบต.ห้วยทราย น.ส.พัชญ์สินี กอสุจริตศิริกุล เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบฯ ทหารหมวดรักษาความสงบที่ 1 อ.เมืองฯ ทหารร้อย รส.จังหวัด (ศร.) ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กนักเรียนของโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ บ้านวังมะเดื่อ ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบฯ ที่มีผลการเรียนดี แต่ฐานะทางบ้านยากจน บ้านที่พักอาศัยชำรุดทรุดโทรม หรือพักอาศัยกับญาติที่มีฐานะยากจน โดยมี น.ส.ภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์ ผอ.โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ คณะครู ต้อนรับและนำเยี่ยมเยียนจำนวน 5 ราย คือ 1. ด.ช.ณัฐพล บัวสันต์ นร.ชั้น ป.2 อยู่บ้านเลขที่ 95/2 หมู่ 13 บ้านหนองจับไก่ 2. ด.ญ.เนตรนภา ปิ่นแก้ว นร.ชั้น ป.2 บ้านเลขที่ 311 หมู่ 3 บ้านวังมะเดื่อ 3. ด.ญ.เกตุศิริ แก้วรักษา นร.ชั้น ม.1 บ้านเลขที่ 311 หมู่ 7 บ้านโปร่งเกตุ 4. ด.ญ.เพชรลดา นิลเพชร นร.ชั้น ป.6 บ้านเลขที่ 41 หมู่ 11 บ้านต้นเกตุ 5. ด.ช.ทวิตย์ ปิ่นคล้า นร.ชั้น ป.4 บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 11 บ้านต้นเกตุ โดยได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อช่วยเหลือขั้นต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

จากนั้นคณะได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพที่บ้านของนักเรียนโรงเรียนประชารังสรรค์ ต.ห้วยทราย อีกจำนวน 6 ราย โดยมีนายสามารถ หอมชื่น ผอ.รร.ประชารังสรรค์ ต้อนรับ ประกอบด้วย ด.ญ.ฐิติมา เกิดพร้อม บ้านเลขที่ 165/3 หมู่ 3 บ้านวังมะเดื่อ ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศรีเรือนสร้อย บ้านเลขที่ 42 หมู่ 8 บ้านลานไทร ด.ญ.ชลกร สังข์ศิริ บ้านเลขที่ 42/2 หมู่ 8 บ้านลานไทร ด.ญ.ธนิศา อินนวล บ้านเลขที่ 228/1 หมู่ 10 บ้านหัวโก ด.ญ.มรกต ธรรมเนียม บ้านเลขที่ 57/6 หมู่ 10 บ้านหัวโก ด.ญ.ธิชานันท์ จันทร์แจง บ้านเลขที่ 408/1 หมู่ 8 บ้านชานหมาก

พ.อ.กรกานต์ กล่าวว่า กอ.รมน.ประจวบฯ จัดกิจกรรมโครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง โดยร่วมกับ อบต.ห้วยทราย และโรงเรียนในพื้นที่ จัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อค้นหาเด็กนักเรียนที่ผลการเรียนดี แต่ฐานะทางบ้านยากจน และจะได้ต่อยอดให้โอกาสทางการศึกษา ในการช่วยเหลือแก่นักเรียน ทั้งนี้เด็กนักเรียนทั้งหมดที่ทางคณะได้ลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้และผ่านเกณฑ์ประเมิน ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัว รายละ 2,000 บาท นอกจากนี้ ทาง กอ.รมน. จะได้ประสานหาผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยเหลือต่อยอดให้เด็กๆ ซึ่งเด็กนักเรียนบางรายที่บ้านพักอาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ผุผัง ก็จะได้วัสดุอุปกรณ์จากผู้ใหญ่ใจดี บริจาคให้มาซ่อมแซมบ้านอีกด้วย.

Visitors: 31,949