Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ สั่งคุมเข้มอนุรักษ์โบราณสถาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ได้แจ้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 8 อำเภอ รับทราบ เกี่ยวกับการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 ที่แสดงถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย และเป็นมรดกทางภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีโบราณสถานขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานหว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ อุโบสถเก่าวัดเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี วัดตรีสตกูฎ หรือวัดสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด และพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ภายในถ้ำพระยานคร อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด รวมทั้งยังมีโบราณสถานที่เข้าข่ายขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ อีก 80 แห่ง

“หากพื้นที่ใดมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอายุมากกว่า 100 ปีขึ้นไป และมีหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ประสงค์จะบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม จะต้องแจ้งให้กรมศิลปากรโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรับทราบ เพื่อดำเนินการตามแนวทางหลักวิชาการอนุรักษ์และระเบียบของกรมศิลปากร นอกจากนี้กระทรวงฯ ได้แต่งตั้งให้วัฒนธรรมจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ฯ มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปยังโบราณสถาน เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการซ่อมแซม แก้ไขส่วนต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ กรณีพบเห็นการกระทำผิด สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำผิดได้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีโทษทางอาญา ทั้งจำและปรับ”

นางกฤษณา กล่าวอีกว่า สำหรับโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใด ที่ไม่สามารถอ้างผู้เป็นเจ้าของได้ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน โดยผู้ที่ค้นพบหรือเก็บได้ ต้องนำส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ และมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล 1 ใน 3 เท่า ของค่าแห่งทรัพย์สินของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุนั้น หากโบราณวัตถุใดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชุมชน หรือท้องถิ่น กรมศิลปากรพร้อมที่จะให้มอบให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ แต่ต้องมีการตรวจสอบความพร้อมก่อน ขณะเดียวกันกรมศิลปากรอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อกฎหมาย เพื่อให้การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

Visitors: 221,012