Thailand Web Stat Truehits.net

เทศบาลไร่เก่าปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์ ในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติบ้านกระทุ่มโพรง หมู่ 1 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศบาลตำบลไร่เก่า, นายชลากร อภิชาตชาญชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า ประธานชุมชนประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลไร่เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 100 คน

สืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้ และแหล่งน้ำ โดยให้ช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์มาดำเนินการ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันป้องกันและรักษาพื้นป่าไม้ที่มีอยู่ รวมทั้งเร่งฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ อีกทั้งป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ผลจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีของประเทศ ทำให้มีผลกระทบกับพื้นที่ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆ จึงจำเป็นต้องฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 และเพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ เทศบาลตำบลไร่เก่า จึงได้นำต้นลีลาวดี ต้นตะแบก ต้นมะฮอกกานี อินทนิล ฯลฯ จำนวน 200 ต้น ไปร่วมกันปลูกภายในพื้นที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 204,837