Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบติวเข้มผู้ประกอบการท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันโควิด - 19

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ก.ย.2563 ที่ห้องสามอ่าวแกรนด์บอลรูม โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางและนโยบายในการบริหารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ในโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว มีกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี น.ส.แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน และมี นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก (เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์) นายสุทัศน์ คงแย้ม ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ โอภาส รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานประจวบฯ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ นายเทิดศักดิ์ ภูโชคศิริ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ นายโพสิทธิ์ เครือวัลย์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นางนิลวรรณ เรืองสวัสดิ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดประจวบฯ นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอเมืองฯ นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอปราณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้าของฝาก ร้านอาหาร ผู้นำกลุ่มการท่องเที่ยว ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วม

นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่าจังหวัดประจวบฯ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้ง ทะเล หาด เขา ถ้ำ อุทยานแห่งชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชน และยังเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาท่องเที่ยวระดับต้นๆ ของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เป็นเครือข่ายประสานความร่วมมือ สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย จึงเป็นกลไกและนโยบายสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ตอบสนองนโยบายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาสองวันของการอบรมนี้ คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ กลุ่มชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะช่วยกันบูรณาการ สร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และขยายผลไปสู่พื้นที่ทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ด้าน น.ส.แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กล่าวว่า ตามที่กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดสรรงบประมาณให้ 20 จังหวัด ที่เข้าเกณฑ์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ และมีแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น ดังนั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ให้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 ก.ย.2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 150 คน เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ให้เกิดความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เสริมสร้างบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อขยายผลการประสานงานร่วมกันในภายภาคหน้า เพื่อแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวได้ สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การอบรมในภาคเช้า มีคณะวิทยากรประกอบด้วย ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ พุฒจร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายปณต ประคองทรัพย์ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (สททร.) ได้ร่วมอภิปราย เรื่อง “ทิศทางในการบริหารจัดการและเทรนด์การท่องเที่ยววิถีใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” และมีการแลกเปลี่ยนอภิปราย ในเรื่อง “ทัศนะ มุมมองต่อการจัดการ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และทางออกในการเผชิญปัญหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการ อพท.7 นายเทิดศักดิ์ ภูโชคศิริ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวประจวบฯ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน - ชะอำ มี รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย เป็นต้น.

Visitors: 204,827