Thailand Web Stat Truehits.net

นายกเทศบาลหัวหินและเทศบาลไร่เก่าแถลงนโยบาย

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2564 มีนายอุดม ดวงแข ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมกันนี้นายนพพรได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ก่อนเข้ารับหน้าที่ว่า “เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลเมืองหัวหินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถพลิกโฉมเมืองหัวหินไปสู่เมืองแห่งความสุขและเมืองแห่งการเรียนรู้ต้นแบบของประเทศได้ตามความมุ่งหวัง ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารไว้หลายด้าน ได้แก่ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านการเมืองและการบริหาร ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาเมืองหัวหินตลอดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวหัวหิน ภายใต้วาทะ ”ทำอะไรต้องถามใจประชาชน” กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองหัวหินให้เป็นเมืองแห่งความสุขและเมืองแห่งการเรียนรู้ต้นแบบของประเทศ”

ด้านนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่าในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้พยายามทำหน้าที่ทุกอย่างให้ดีที่สุดในการบริการประชาชน แต่บางอย่างอาจจะทำได้ไม่มาก เพราะหน้าที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจขนาดนั้น ต้องรอ เช่นงบประมาณต่างๆ คงต้องเป็นอำนาจของผู้บริหารตัวจริง นั่นก็คือนายกเทศมนตรี ช่วงที่รักษาการแทน ปัญหาใหญ่ก็คือน้ำประปา ได้พยายามแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกัน แต่ปัญหาคือเรื่องระบบน้ำอาจจะมีปัญหาบ้าง ได้รีบแก้ไขให้ดีขึ้นแล้ว ตอนนี้คาดการณ์ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะผู้บริหารได้เข้ามาทำหน้าที่แล้ว ที่ผ่านมาต้องขอบคุณทีมงานเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่น้องประชาชนที่ร่วมมือกับเทศบาล ทำงานกันมาตลอด รวมถึงช่วงนี้ช่วงที่โควิด - 19 ระบาดในหัวหิน ก็ให้ความร่วมมือในการป้องกัน สวมแมส เว้นระยะห่าง และดูแลความปลอดภัยกับคนในครอบครัวอย่างดี ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ

เช่นเดียวกับที่ห้องประชุมพระยาพันตา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 หลังจากที่ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งใหม่นายกเทศมนตรีใหม่ 1 หน่วยเลือกตั้ง เรียบร้อยแล้ว มีนายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนางรัตนา อบเชย เป็นเลขานุการฯ ดำเนินการประชุม โดยมีผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้นำชุมชนทั้ง 10 ชุมชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

หลังจากนั้นนายกำพล เต็งประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมถึงนโยบาย 6 ด้าน มุ่งเน้นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คือ 1. ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งน้ำดื่ม เพื่อการบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร 2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา และการกีฬา 3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านกลุ่มอาชีพของชุมชน 4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 5.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี โดยในแต่ละด้าน จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ล้วนเป็นประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ จากทุกฝ่าย ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในรูปแผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไร่เก่า

ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุม นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด ได้ประดับอินทนูให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วย.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 236,327