Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ พร้อมซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มหลังปลดล็อก-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เคาะราคาเข็มละ 888 บาท

วันที่ 9 มิ.ย.2564 ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ศบค.) เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยมีเนื้อหาใจความสำคัญคือการกำหนดแนวทางบริหารจัดการวัคซีนโควิด - 19 รวมทั้งสิ้น 6 ข้อ โดยปลดล็อกอำนาจในเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ให้แก่ รพ.เอกชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถจัดหาสั่งซื้อวัคซีนซึ่งขึ้นทะเบียนแล้วผ่านองค์การเภสัชกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฯลฯ ได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.2564

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อจองซื้อวัคซีนทางเลือก เนื่องจากหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประเทศมากกว่า 3 หมื่นล้านบาทต่อปี ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่และภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีผลกระทบกับธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นและสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและประชาชน เทศบาลจึงขอจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ยี่ห้อชิโนฟาร์ม จำนวน 5 หมื่นโดส เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการเพิ่มช่องทางการรับวัคซีน ทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยขอให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดส่งใบเสนอราคาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เทศบาล เพื่อดำเนินการตามระเบียบ สำหรับการจัดซื้อวัคซีนต้องใช้เงินสะสม โดยจะเปิดประชุมสภาเพื่อขอมติใช้งบในการจัดซื้อวัคซีน หากจัดซื้อได้ ต้องนำไปฉีดเสริมให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในระบบปกติ และฉีดให้พนักงานในภาคบริการของธุรกิจท่องเที่ยว

ด้านนายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าจากกรณีผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) หลายจังหวัด ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง มีความประสงค์จะซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม โดยทำหนังสือถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสั่งจองวัคซีนทางเลือก ยืนยันว่าขณะนี้ อบจ.ประจวบฯ มีงบประมาณพร้อมในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก หากหน่วยงานในส่วนกลางยืนยันว่าไม่มีปัญหาติดขัดในระเบียบหรือกฎหมายและไม่ถูกทักท้วง ตามที่สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย มีหนังสือสอบถามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อบจ.ประจวบฯ พร้อมซื้อทันที โดยวางแผนร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หน่วยงานสาธารณสุข รวมทั้ง อบต.และเทศบาลในพื้นที่ เนื่องจากจังหวัดประจวบฯ เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งขณะนี้มีการจัดทำโครงการหัวหินรีชาร์จ (Hua Hin Recharge) เพื่อเปิดเมืองท่องเที่ยวและรับนักท่องเที่ยวต่างขาติโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป หากมีวัคซีนทางเลือกเข้ามาเสริม จะทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทำได้รวดเร็วมากขึ้น โดยอาจจะมีเทศบาลหัวหินจัดร่วมซื้อวัคซีนด้วย

ล่าสุด ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก "Nithi Mahanonda" แจ้งประกาศ ข้อกำหนดผู้ขอรับการจัดสรร “วัคซีนตัวเลือก” ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1

1.เป็นองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานทั้ งภาครัฐ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เป็นไปตามประกาศ ศบค.เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ข้อ 5) องค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชน โดยจะพิจารณาการจัดสรรในระยะที่ 1 ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน (ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ) ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงโควิด บนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ

2.องค์กร/หน่วยงาน สามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่นๆ กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้หากองค์กร/หน่วยงานใด ฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการปรับในอัตรา 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

3.องค์กร / หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ยินดีร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก จำนวน 10 % ของจำนวนวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส โดยรายละเอียดและขั้นตอนในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป

4.องค์กร / หน่วยงาน จะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราคาเข็มละ 888 บาท *อัตราดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่ทางองค์กร / หน่วยงาน ติดต่อประสานเพื่อการบริการฉีดวัคซีน สำหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนในระยะที่สอง สำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกนี้ จะประกาศให้ทราบต่อไป หลังจากตรวจสอบระบบความปลอดภัย และการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาลแล้ว.

Visitors: 239,728