Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ เลือกศูนย์หลักประกันสุขภาพประชาชนของสภาองค์กรผู้บริโภค

วันที่ 13 มิ.ย.2564 ที่ห้องประชุมวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ “สภาองค์กรผู้บริโภค” ได้จัดประชุมคัดเลือกหน่วยจังหวัดของสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ เพื่อที่จะทำหน้าที่คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคและสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรสมาชิกในพื้นที่ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM โดยมี น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค เป็นประธาน และมีนายวิทูรย์ บุตรสาระ เจ้าหน้าที่สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินการประชุม โดยมีนางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล รองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค น.ส.บุญยืน ศิริธรรม รองประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค คนที่ 2 นายนันทปรีชา คำทอง ประธานสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ น.ส.ธนพร บางบัวงาม เลขานุการสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทั้ง 8 อำเภอ สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ ทั้ง 13 องค์กร ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบฯ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทั้ง 8 อำเภอ และองค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในอีก 4 ตำบล ได้แก่ ต.ปากน้ำปราณ(อ.ปราณบุรี) ต.บ่อนอก(อ.เมือง) ต.คลองวาฬ(อ.เมือง) ต.ทองมงคล(อ.บางสะพาน) ทั้งนี้มีนายปิยชาติ ไฮ้คง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและยานพาหนะ) และนายบุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น (ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม) สภาผู้บริโภคจังหวัด ร่วมสังเกตการณ์

หลังจากที่ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และกล่าวถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2564 จากนั้นนางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล รองเลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภค ได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีหน่วยงานประจำจังหวัด ของสภาองค์กรผู้บริโภค โดยให้องค์กรทั้ง 13 องค์กร นำเสนอคุณสมบัติและผลการดำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้นายนันทปรีชา คำทอง ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.บางสะพานน้อย ได้เสนอชื่อศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบฯ เป็นหน่วยงานประจำจังหวัด โดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 มาตรา 12 กำหนดให้หน่วยงานประจำจังหวัด เป็นโครงสร้างของสภาองค์กรของผู้บริโภคในระดับจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสภาองค์กรของผู้บริโภคฉบับที่ 4 ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานประจำจังหวัด กลไกเขตพื้นที่ และการสนับสนุนหน่วยงานประจำจังหวัด กลไกเขตพื้นที่ สมาชิก และองค์กรของผู้บริโภค ของสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2564 จากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น พบว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีคุณสมบัติที่สามารถให้องค์กรสมาชิกคัดเลือกหน่วยงานประจำจังหวัดได้ สำหรับหน้าที่ของหน่วยงานประจำจังหวัด มีดังนี้

1.เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัด

2.สนับสนุนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้าและบริการ แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้บริโภคในระดับจังหวัด โดยจะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้

3.รายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำ อันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบในระดับจังหวัด และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

4.สนับสนุนการรวมตัวและช่วยเหลือองค์กรของผู้บริโภคภายในจังหวัด เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้บริโภค

5.ร่วมกับสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภคอื่นในจังหวัด จัดให้มีสภาจังหวัด โดยให้หน่วยงานประจำจังหวัดทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

6.รับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

7.ดำเนินคดีในนามของสภาได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาจังหวัด ตามที่กำหนดในหมวดว่าด้วยการฟ้องคดี เว้นแต่หน่วยงานประจำจังหวัดนั้นเป็นองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคได้

8.จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายปี และรายหกเดือน

9.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อสำนักงานเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยอย่างน้อยรายงานต้องมีเนื้อหาครอบคลุมผลงานที่เป็นความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

10.ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำรายงานการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบสภาองค์กรของผู้บริโภคว่าด้วยการงบประมาณ การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชีของสภาองค์กรของผู้บริโภค

ด้าน น.ส.ธนพร บางบัวงาม ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า ศูนย์ฯ มีคุณสมบัติตามที่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานประจำจังหวัด ดังนี้ มีผลงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์ในระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น รายงานการเงินประจำปี หรือระบบการเงินและการบัญชีขององค์กร รวมทั้งมีการประชุมติดตามงานเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน มีผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อยสองคน ต้องได้รับความเห็นชอบโดยเสียงข้างมากของสมาชิกทั้งหมดในระดับจังหวัด โดยศูนย์ฯหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบฯ ที่จะเป็นหน่วยงานประจำของสภาองค์กรผู้บริโภค ตั้งอยู่ที่อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น จำนวน 2 คูหา ริมถนนมหาราช 1 บริเวณหน้าอุโมงค์ทางลอดรถไฟ ในเขตเทศบาลเมืองประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงาน ได้เตรียมความพร้อมสถานที่และบุคลากร ตามโครงสร้างบริหารจัดการของหน่วยประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไว้พร้อมแล้ว.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 236,327