Thailand Web Stat Truehits.net

ผอ.ปปส.ภ.7 เยี่ยมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้นแบบระดับจังหวัดประจวบฯ

วันที่ 23 มิ.ย.2564 นายอำนาจ เหล่ากอที ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) ภาค 7 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อทอง หมู่ 5 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบฯ นายทวีศักดิ์ จุลเนียม ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอทับสะแก/ผู้ใหญ่บ้านมะเดื่อทอง นายเมธา ศรีกำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง น.ส.น้ำฝน มั่งทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาล้าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อทอง และนางเพ็ญพิศ จุลเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาล้อม ร่วมให้การต้อนรับ

นายอำนาจ เหล่ากอที ผอ.ปปส.ภาค 7 กล่าวยินดีกับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อทอง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2564 – 2565 โดยปีหน้า สำนักงาน ปปส.ภาค 7 จะพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ให้มีกิจกรรมมากขึ้น โดยให้เป็นต้นแบบในการที่จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับจังหวัด ให้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับอำเภอขึ้นมาเรียนรู้ที่นี่ และเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่ใกล้เคียงกันในแต่ละศูนย์ ในแต่ละกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งจากที่ได้ลงพื้นที่มาดูศูนย์เรียนรู้ฯบ้านมะเดื่อทองวันนี้ นับว่ามีความพร้อม สมกับที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และน่าจะเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาให้กองทุนแม่ฯอื่นๆ มาเรียนรู้ได้ต่อไป

ด้านนายทวีศักดิ์ จุลเนียม ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อทอง กล่าวว่า ได้บริหารจัดการกองทุนฯ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน โดยยึดหลักสันติวิธี และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายของหมู่บ้าน เช่น โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาล้าน สหกรณ์เครดิตยูเนียน อพป.บ้านมะเดื่อทอง กองทุนหมู่บ้านมะเดื่อทอง อีกทั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อทอง มีความมุ่งหวังให้เป็นกองทุนขวัญถุงอยู่ในหมู่บ้านและเป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้าน ให้รู้รักสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ในหมู่บ้าน พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเอง ร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด บนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ด้วยแนวทางสันติ ทำให้หมู่บ้านและสังคม เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถรวมพลังในหมู่บ้าน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และเป็นศูนย์รวมศรัทธา จนหล่อหลอมหมู่บ้านเป็นหนึ่งเดียว เนื่องจากการได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นเกียรติสูงสุดของหมู่บ้าน อีกทั้งยังได้ฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน และเสริมสร้างศักยภาพของชาวบ้านโดยพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน บนสภาพของมิติทางสังคมร วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ และพัฒนาจิตใจที่พึ่งตนเองด้วยปัญญาของหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นกรอบการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้าน

สำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อทอง นอกจากได้รับเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2564 แล้ว ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อทอง ยังได้รับโล่รางวัล “ผู้ที่มีความเสียสละทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมในการดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” อีกด้วย.

บุญมา ลิบลับ / ณัฐธภพ พันสาย รายงาน

Visitors: 239,726