Thailand Web Stat Truehits.net

เครือข่ายงดเหล้าประจวบฯ ชวนชาวบ้านงดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมวิชัยนิดาธรรมาเจริญราช วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระครูวิสุทธิ์ธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลเกาะหลัก/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแกนนำภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ทั้งในส่วนภาครัฐ - ภาคประชาชน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการ “ประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพสู้ภัยคุกคามเชื้อไวรัสโควิด - 19” โดยมีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาครัฐ ประกอบด้วยนางมณฑา ขนเม่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด นายปิยชาติ ไฮ้คง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ประจวบฯ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาคประชาชน มีนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบฯ นายเกตุ พราหมณี นายกสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบฯ แกนนำเครือข่ายชุมชนคนสู้เหล้า 24 ชุมชน ทั้ง 8 อำเภอ

ทั้งนี้ เพื่อทบทวนถอดบทเรียนโจทย์ชุมชน ประเด็นขับเคลื่อน กิจกรรมเก็บข้อมูลชุมชนคนสู้เหล้า(คนหัวใจหิน /หัวใจเพชร/หัวใจเหล็ก) พิจารณาแผนโครงการประชาคม ลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สู้ภัยคุกคามเชื้อไวรัสโควิด - 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564 อีกทั้งเพื่อพัฒนากลไกความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เยาวชน ให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดการปัญหาสุราในพื้นที่ให้เกิดการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมในงานเทศกาล งานบุญประเพณี วันสำคัญทางศาสนา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายของธุรกิจแอลกอฮอล์ ลดจำนวนการดื่มหน้าเก่า - หน้าใหม่ ผลักดันสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ งานบุญประเพณีวัฒนธรรมวิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัยห่างไกลโควิด - 19 ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด

ด้าน น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดฯ กล่าวว่าในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา อยากเชิญชวนประชาชนในจังหวัดประจวบฯ สมัครเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา “ชวน ช่วย ชม เชียร์ เชิดชู” โดยสมัครใจเป็น คนหัวใจหิน - คนหัวใจเหล็ก และคนหัวใจเพชร ได้ที่ชุมชนคนสู้เหล้า ในทั้ง 24 ชุมชนของจังหวัด มี อ.บางสะพานน้อย (ชุมชนบ้านทุ่งสะท้อน, ชุมชนบ้านช่องลม) อ.บางสะพาน (ชุมชนบ้านสายเพชร, ชุมชนบ้านทองมงคล, ชุมชนบ้านห้วยเกรียบ, ชุมชนบ้านโป่งโก) อ.ทับสะแก (ชุมชนบ้านสีดางาม, ชุมชนบ้านหินเทิน) อ.เมือง (ชุมชนบ้านคลองวาฬ, ชุมชนหัวบ้าน, ชุมชนบ้านหนองปุหลก) อ.กุยบุรี (ชุมชนบ้านสำโหรง, ชุมชนบ้านเขาราง) อ.สามร้อยยอด (ชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอด, ชุมชนบ้านไร่เจริญ, ชุมชนบ้านหนองคาง, ชุมชนบ้านพุน้อย, ชุมชนบ้านสหมิตร) อ.ปราณบุรี (ชุมชนบ้านแก่งกระทิง, ชุมชนบ้านนาห้วย, ชุมชนบ้านปากน้ำปราณ) อ.หัวหิน (ชุมชนบ้านร่มเกล้า, ชุมชนบ้านเทพสถิต, ชุมชนบ้านทุ่งยาว)
สำหรับหลักเกณฑ์ในแต่ละประเภท ทั้งคนหัวใจหิน คนหัวใจเพชร และคนหัวใจเหล็ก มีดังนี้

“คนหัวใจหิน” หลักเกณฑ์ ผู้ปฏิญาณตนบวชใจ โครงการงดเหล้าครบพรรษา เป็นบุคคลที่ยังดื่มแอลกอฮอล์ แต่สามารถลด ละ เลิก งดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือนได้
“คนหัวใจเหล็ก” หลักเกณฑ์ เป็นบุคคลที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา และสามารถละ เลิก ได้ตั้งแต่ 1 ปี - 3 ปี เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่อเนื่อง เพื่อเตรียมตัวเป็นคนหัวใจเพชรต่อไป

“คนหัวใจเพชร” มีคุณสมบัติผ่านโครงการดังนี้ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ หรือกิจกรรมอื่นใดร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ หรือกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมชุมชนคนสู้เหล้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลต้นแบบเป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นบุคคลที่ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ หรือเลิกดื่มมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
ทั้งนี้ จะได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ที่ชนะใจตนเองทั้ง 3 ระดับ ทั้งคนหัวใจหิน (งดเหล้าครบพรรษา 3 เดือน) คนหัวใจเหล็ก(เลิกเหล้าต่อเนื่อง 1 – 3 ปี) และคนหัวใจเพชร (เลิกเหล้ามากกว่า 3 ปีถึงตลอดชีวิต) ในเวทีเกียรติยศ วันออกพรรษาลาเหล้า ฉลองชัยคนหัวใจหิน ชื่นชมคนหัวใจเหล็ก เชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ต่อไป.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 236,860