Thailand Web Stat Truehits.net

ประธานกองทุนแม่เผยสถานการณ์ยาเสพติดในยุคโควิดรุนแรงขึ้น

วันที่ 26 มิ.ย.2564 นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้ใหญ่บ้านห้วยเกรียบ หมู่ 4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชาวบ้าน เด็กและเยาวชน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดยมีนายพลาทิป วงศ์ผุดผ่อง กำนันตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน เป็นประธานกล่าวนำในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ปัจจุบันมีการระบาดเข้าไปในทุกพื้นที่ จึงต้องร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหา

จากนั้นนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ว่าทุกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสำคัญในการต่อต้านยาเสพติด จึงได้ร่วมกันจัดรณรงค์ ซึ่งในปีนี้ไม่ได้จัดงานใหญ่ แต่จัดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์ยาเสพติด โดยมีการให้ความรู้เรื่องของพิษภัยจากยาเสพติด สถานการณ์เรื่องยาเสพติด มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดในเรื่องสถานการณ์ด้านยาเสพติดลงในแผ่นผ้าที่ร่วมกันเขียนบรรยาย นำไปประชาสัมพันธ์ต่อๆ กันไป และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดในรอบปี เนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้ เป็นสถานการณ์ที่หนัก เจอหลายปัญหาพร้อมๆ กัน ทุกคนจึงต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึก สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

นายวัชรินทร์ กล่าวอีกว่าปัญหาขณะนี้ซับซ้อนกันหลายปัญหา ทั้งปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิด - 19 และปัญหายาเสพติด ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนปัญหาร่วมกัน ทำให้ทราบว่าทุกชุมชนมีปัญหาคล้ายกัน ทำให้เป็นห่วงผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยถือว่าสถานการณ์ยาเสพติดตอนนี้มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทั้งผู้ปกครอง ข้าราชการ แกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น จึงต้องชวนกันมาแก้ปัญหายาเสพติดที่สร้างปัญหาให้กับสังคม ชุมชนในปัจจุบัน.

ณัฐธภพ พันสาย....รายงาน

Visitors: 236,325