Thailand Web Stat Truehits.net

ทับสะแก รณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 29 มิ.ย.2564 นายชิน ศิริวรรณดี นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.2564 โดยมี พ.ต.อ.นนท์ ภักดีพันธ์ ผกก.สภ.ห้วยยาง นายวราวุฒิ จิรประภานนท์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ (ปลัดอาวุโส) นายวรวิทย์ ดวงแก้ว ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอทับสะแก นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก นายสราวุธ ทอดสนิท ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับสะแก พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่อุทยานฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุด ชรบ.กำลังอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างรุ่งเรือง ร่วมกิจกรรมบริเวณที่ว่าการอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอำเภอทับสะแก กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงและแพร่ระบาดในระดับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จ จะแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว เป็นไปได้ยาก ประชาชนในพื้นที่จึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมจึงเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และลดความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 เป็นโอกาสที่ดีในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านการสร้างกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ ในครอบครัว หรือในช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด จากนั้นได้ร่วมกันกล่าวนำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและปล่อยแถวยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่.

ณัฐธภพ พันสาย….รายงาน

Visitors: 239,724