Thailand Web Stat Truehits.net

เจ้าคณะภาค 15 เจิมเสาธงหมู่บ้านปลายน้ำกุยบุรี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ (พระอารามหลวง) เดินทางมาร่วมประกอบพิธีเจิมเสาธงชาติประจำหมู่บ้านปลายน้ำ โดยมีนายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธานในพิธี มอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด และพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่เสาธงประจำหมู่บ้าน มี พ.ต.ท.จิรพันธ์ แป้นทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.กุยบุรี ร.ต.สุรเดช วิเลิศ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 1210 และฝ่ายปกครองพร้อมประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านปลายน้ำ หมู่ 4 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับหมู่บ้านและชุมชน เป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ทั้งยังแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ ความรักความสามัคคี การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการดำเนินการจัดสร้างเสาธงประจำหมู่บ้านขึ้น

พิธีดังกล่าวนี้มีเป้าหมาย คือการยกระดับความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ใช้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโดยสันติวิธี และในโอกาสนี้ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1210 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้หมู่บ้าน/ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาและเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วย.

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา....รายงาน

Visitors: 236,310