Thailand Web Stat Truehits.net

ชาวบางสะพานข้องใจกรมโยธาทุบฝายเก่าทิ้งสร้างประตูระบายน้ำใหม่ไร้มาตรฐาน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าได้นำคณะกรรมการน้ำประปาหมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 4 บ้านละหาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองวังกระจอง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ข้างๆ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ริมถนนสายบางสะพาน – บ้านกรูด ใช้งบก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2561 แต่ไม่มั่นใจว่าปัจจุบันมีกรรมการตรวจรับ หรือมีการส่งมอบงานให้หน่วยงานใดรับผิดชอบหรือไม่ เนื่องจากประตูปิดเปิดน้ำ ไม่สามารถใช้การได้ มีน้ำไหลลงด้านล่างประตูตลอดเวลา จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ นอกจากนั้นประชาชนไม่ทราบว่าโครงการดังกล่าว ใช้งบก่อสร้างเท่าใด หรือมีบริษัทใดเป็นผู้รับเหมา ระยะเวลาในการก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีการปิดป้ายประกาศชี้แจงรายละเอียด

“หลังจากการตรวจสอบ ได้ใช้แบคโฮตักดินปิดกั้นน้ำไว้ก่อน หากน้ำแห้งจะกระทบกับผู้ใช้น้ำในพื้นที่สองหมู่บ้าน กว่า 200 ครัวเรือน เนื่องจากหลายเดือนก่อนหน้านี้มีการทดสอบระบบเปิดปิดประตูน้ำ แต่ระบบมีปัญหา ทำให้ประปาหมู่บ้านไม่มีน้ำดิบผลิตน้ำประปา ต้องใช้เครื่องสูบน้ำของ อบต.กำเนิดนพคุณ มาสูบส่งมาจากคลองด้านบน ที่ผ่านมาได้แจ้งให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัด ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้รับเหมาเข้ามาแก้ปัญหาโดยด่วน แต่ยังไม่มีความคืบหน้า“ นายวิเชียร กล่าว และว่าได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงนายอำเภอบางสะพาน ให้เร่งตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าว จะใช้การได้เมื่อใด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและใช้น้ำดิบผลิตน้ำประปา

นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว สมาชิกสภา อบต.กำเนิดนพคุณ หมู่ 5 กล่าวว่า ได้สอบถามหัวหน้าสำนักงานโยธาธิการจังหวัด เรื่องป้ายโครงการ ได้รับการชี้แจงว่าโครงการนี้ไม่มีความจำเป็นต้องปิดป้ายประกาศ จากนั้นจะสอบถามปลัด อบต.ในการประชุมสภา กรณีก่อนสร้างประตูน้ำ มีการเสนอโครงการให้ อบต.กำเนิดนพคุณ รับทราบหรือไม่ เนื่องจากมีการทุบฝายเดิมกั้นน้ำเดิมที่ยังใช้การได้ดี เพื่อก่อสร้างประตูน้ำ และขอทราบเหตุผลว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุบฝายทิ้งด้วยสาเหตุใด และในอนาคตหากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดจะส่งมอบโครงการนี้ให้ อบต.ดูแล จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาระยะยาว ดังนั้นจะขอให้นายก อบต.กำเนิดนพคุณ ชี้แจงที่มาของการใช้งบก่อสร้างประตูน้ำและแนวทางที่ชัดเจน หากจะรับมอบโครงการดังกล่าวในสภาพที่ประตูน้ำไม่สามารถใช้การได้.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

Visitors: 239,722