Thailand Web Stat Truehits.net

ติวเข้มเครือข่าย ทสม.บ่อนอก เรียนรู้คัดแยกขยะในชุมชน

วันที่ 19 ก.ค.2564 นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมเก็บขยะชายหาด และการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและชายทะเล ภายใต้หลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยมีนางดวงพร วงษ์วรุณ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับตำบลบ่อนอก กล่าวรายงาน และมีนายนิทัศน์ จันทร์ทอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.) นางจิรัฎฐ์ ปรานต์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทสจ. นายอำนาจ สูงยิ่ง นายก อบต.บ่อนอก นายวิเชียร ศรีลิพิน รองประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดประจวบฯ นายสมชาย ประสมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อนอก เจ้าหน้าที่ อบต.บ่อนอก เครือข่ายอาสาสมัครฯตำบลบ่อนอก ประชาชนจิตอาสา ครูและนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมที่บริเวณชายทะเลบ้านบ่อนอก ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากนั้น นายอำเภอพร้อมผู้เข้าร่วมในพิธี ได้ร่วมกันนำพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วยลูกปูม้า ลูกปูทะเล ลูกปลาและลูกกุ้ง นำลงปล่อยสู่ท้องทะเลในบริเวณชายหาดบ่อนอก เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ได้เติบโตกลับมาเป็นห่วงโซ่อาหารให้กับชาวบ้านในชุมชนต่อไป หลังจากปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแล้ว ได้ร่วมกันแบ่งกลุ่มกระจายกันเดินเก็บขยะที่บริเวณหน้าชายหาด ซึ่งเป็นขยะที่ถูกน้ำทะเลพัดพาขึ้นมากองอยู่ตามแนวชายทะเลบ่อนอก

จากนั้นได้นำขยะทั้งหมดที่เก็บมาดังกล่าว นำมาเทกองรวมเพื่อคัดแยกขยะในแต่ละประเภท โดยมีนางไพลิน เรืองอร่าม วิทยากรจากธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน และยังเป็น ทสม.จังหวัดประจวบฯ ที่เพิ่งได้รับรางวัล ทสม.ดีเด่นระดับประเทศ ด้านการคัดแยกขยะเมื่อปีที่แล้ว มาบรรยายให้ความรู้ถึงวิธีการคัดแยกขยะจากทะเล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ในท้องทะเล โดยเฉพาะเต่าทะเล ที่ต้องมาตายเพราะกลืนกินถุงพลาสติก แต่ย่อยสลายไม่ได้จนต้องตายในที่สุด

ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำลังประสบปัญหาเรื่องสถานที่กำจัดขยะ จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านได้รู้จักการคัดแยกขยะ เพื่อให้เหลือขยะที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆ น้อยที่สุด อีกทั้งจังหวัดประจวบฯ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล ระยะทางยาวทั้งจังหวัด ทำให้ประสบปัญหาขยะที่อยู่บริเวณชายหาด ทั้งที่มาจากบนฝั่งและที่ถูกพัดขึ้นมาจากทะเล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ส่งผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในทะเล ทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลตายจากขยะทะเลเป็นจำนวนมาก ซึ่งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.ตำบลบ่อนอก และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีกิจกรรมเก็บขยะชายทะเลตำบลบ่อนอก และมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ต้นทาง และการจัดการขยะทะเล เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้ความสำคัญของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเล และเพื่อให้ประชาชนเกิดความสามัคคีในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

ด้านนายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเมืองประจวบฯ กล่าวว่าปัญหาด้านการจัดการขยะในจังหวัดประจวบฯ เป็นปัญหาที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุด ส่งกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน อีกทั้งจังหวัดประจวบฯ เป็นพื้นที่ติดทะเล จะพบขยะประเภทต่างๆ บนชายหาด ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล จึงเกิดกิจกรรมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้สมดุลและยั่งยืน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยภาครัฐเพียงลำพัง ดังนั้นการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและชายทะเล เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนกลไกประชารัฐของรัฐบาลที่เน้นการประสานความร่วมมือ ร่วมกันทำงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายอาสาสมัครในทุกๆ ด้าน ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมฟื้นฟูฐานทรัพยากร สร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น ประสานพลังสู่การปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 236,860