Thailand Web Stat Truehits.net

เปิดพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบฯ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 21 ก.ค.2564 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน และมี น.ส.ชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เครือข่ายสภาวัฒนธรรมในแต่ละอำเภอ ร่วมพิธี ที่พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ก่อสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตนเอง ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันรักษาสืบทอดไว้ตลอดไป นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ในการให้การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นคลังภูมิปัญญาในชุมชน และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

สำหรับพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 (ชั้น 1) ที่ทำการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และงานขอพระราชทานเพลิง กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ส่วนที่ 2 (ชั้น 2) เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วยอาคารที่ 1 ห้องแรก ชื่อว่าห้องอัครศิลปิน บอกเล่าเรื่องราวพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ห้องที่ 2 ห้องอัคราภิรักษ์ศิลปิน บอกเล่าเรื่องราวพระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และห้องที่ 3 ห้องวิศิษฎศิลปิน บอกเล่าเรื่องราวพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาคารที่ 2 บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ วิถีชีวิตและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวประจวบคีรีขันธ์ พร้อมจัดแสดงสิ่งของบริจาคจากประชาชนซึ่งเป็นของเก่าโบราณ ประกอบด้วย วัตถุมงคล แสตมป์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ เป็นต้น

อาคารที่ 3 บอกเล่าเรื่องราวของดี สถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอ และห้องบุคคลสำคัญของท้องถิ่น

การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ในช่วงนี้ ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จะเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยรับลงทะเบียนผู้ประสงค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในระบบออนไลน์ เพื่อกำหนดจำนวนคน วันและเวลาเข้าเยี่ยมชมได้อย่างเหมาะสม หากเป็นคณะศึกษาดูงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ จะจัดเตรียมผู้นำชมเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาเรียนรู้ในแต่ละอาคาร ซึ่งการเปิดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์เป็นแผนการดำเนินงานในระยะแรก เพื่อขับเคลื่อนการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เป็นรูปธรรม พร้อมที่จะให้ประชาชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้เข้ามาศึกษา.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 246,612