Thailand Web Stat Truehits.net

มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ติดตั้งที่สาธารณะทั่วจังหวัด

วันที่ 13 ก.ค.2564 ที่ห้องประชุมราชภักดี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ตามโครงการกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน สภากาชาดไทย โดยมี นพ.สุริยะ คูหรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวรายงาน มี ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ น.ส.ชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัด นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบฯ นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมรับมอบ

ด้าน นพ.สุริยะ คูหรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวว่า สภากาชาดไทยได้จัดหารายได้เพื่อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตกู้ชีวิตประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เพื่อติดตั้งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ตามการจัดกิจกรรมโครงการกระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน และจัดกิจกรรม “วิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปี สภากาชาดไทย” และกิจกรรม “กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 KM” จากโครงการดังกล่าว สภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) ประมาณ 1,100 เครื่อง เพื่อบริจาคส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุข ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ได้ใช้ยามฉุกเฉิน โดยพิจารณาเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ต่างๆ โดยดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งขณะนี้ มีการดำเนินการส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติไปแล้ว 11 จังหวัด อีก 65 จังหวัด อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจังหวัดประจวบฯ เป็น 1 ใน 65 จังหวัดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งมอบ โดยได้รับจัดสรรเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติทั้งหมด 13 เครื่อง ซึ่งในการรับมอบในพื้นที่จะต้องประสานกัน 3 หน่วยงาน คือเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแต่ละพื้นที่ ได้พิจารณาคัดเลือกสถานที่ให้มีความเหมาะสมสำหรับติดตั้ง โดยพิจารณาติดตั้งในสถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ หรือจุดที่ประชาชนจะเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยเชื่อมโยงกับการแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุ (สายด่วน 1669) ที่สั่งการให้บริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วย ภายหลังจากการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ และนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลปี 2562 – 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล ตามรายงานการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 64 ราย และสามารถช่วยฟื้นคืนชีพ จนผู้ป่วยรู้สึกตัว มีสัญญาณชีพคืนมา และส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.87 ซึ่งถ้าทุกพื้นที่มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติและประชาชนมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ผู้ป่วยก็จะมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น

ทั้งนี้ได้พิจารณาสถานที่ติดตั้งตามตามเงื่อนไขดังกล่าว ได้กำหนดสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 1.ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน 3. เทศบาลตำบลหนองพลับ 4. เทศบาลเมืองหัวหิน 5. ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี 6. สถานีรถไฟอำเภอปราณบุรี 7. อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด 8. ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี 9. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อทับสะแก 10. เทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน 11. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก อ.บางสะพานน้อย 12. ตลาดชุมชนอ่าวน้อย อ.เมือง 13. ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละอำเภอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกู้ชีพด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ( AED ) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในการปฐมพยาบาล ผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้เป็นอย่างดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งภูเขา ทะเล น้ำตก จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเป็นจำนวนมาก แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งอยู่ห่างไกลจากชุมชนและโรงพยาบาล ดังนั้นเมื่อประชาชนเกิดเหตุหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน การปฐมพยาบาลกู้ชีพในเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง
ขอบคุณที่สภากาชาดไทยเห็นความสำคัญในเรื่องการช่วยกู้ชีพในเบื้องต้นก่อนผู้ป่วยถึงโรงพยาบาล โดยจัดกิจกรรมวิ่งกระตุกหัวใจเพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และได้บริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้ทุกจังหวัด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับจากสภากาชาดไทยมานี้ จะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนรอดชีวิตได้มากขึ้น.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 236,866