Thailand Web Stat Truehits.net

สามร้อยยอดปล่อยแถวสายตรวจปกครอง พร้อมมอบกล่องรับความคิดเห็น

วันที่ 23 ก.ค.2564 นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานปล่อยแถวสายตรวจฝ่ายปกครองอำเภอสามร้อยยอด พร้อมมอบกล่องดำรับความคิดเห็น เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จาก 4 ตำบล คือ ศิลาลอย ศาลาลัย ไร่เก่า และไร่ใหม่ โดยมีตำบลสามร้อยยอดเป็นต้นแบบ ร่วมในกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารรวมน้ำใจ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากการที่อำเภอได้มีการจัดการประชุมโต๊ะข่าวความมั่นคงระดับตำบลเป็นประจำทุกเดือน จึงได้มีมติในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่ โดยการติดตั้งกล่องดำรับฟังความคิดเห็นไว้ในทุกหมู่บ้าน และจัดสายตรวจฝ่ายปกครองลาดตระเวนในจุดที่มีความเสี่ยงครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และขอความช่วยเหลือได้โดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน อาชญากรรม รวมไปถึงการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ

นายอำเภอสามร้อยยอด ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการช่วยเหลือประชาชน ว่าเมื่อก้าวเข้ามาแล้วต้องพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน แต่จะต้องสร้างความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบให้ประชาชนได้รับรู้ด้วย หลังจากนั้นได้มอบกล่องดำรับความคิดเห็นให้แก่กำนันทุกตำบล เพื่อนำไปติดตั้งภายในหมู่บ้าน และทำพิธีปล่อยแถวสายตรวจฝ่ายปกครองต่อไป.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 236,863