Thailand Web Stat Truehits.net

SVL Group ชวนช้อปสินค้าชุมชน สู้วิกฤติโควิด

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางสะพาน ณ ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านฝ่ายท่า (ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด) หมู่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมทีมสื่อสารองค์กร SVL Group ร่วมให้กำลังใจ หนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ชวนชุมชนปรับวิถีชีวิตใหม่ ท่ามกลางวิกฤติโควิด - 19 ซึ่งโครงการนี้เป็นการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทสตรีให้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือน โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดให้ความรู้วิธีการทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่เปลือกและใบโกงกาง ดอกดาวเรือง สะตอและลูกจาก รวมถึงฝึกอบรมทำกระเป๋าจากเศษผ้าที่เหลือใช้ สร้างมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้เป็นความร่วมมือของผู้นำ และชุมชนต้นแบบ โดยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 7 - 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี รวมถึงเสริมศักยภาพให้ก้าวไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้า OTOP รวมถึงส่งเสริมให้กลุ่มสตรีแม่บ้านและเยาวชนในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมมาต่อยอด รวมถึงนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม....รายงาน

Visitors: 236,317