Thailand Web Stat Truehits.net

เกษตรประจวบฯ แจกฟรี “ฟ้าทะลายโจร” 1.3 หมื่นต้น

วันที่ 27 ก.ค.2564 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ระดมทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบฯ ช่วยกันชำกล้าพันธุ์ต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 13,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไป โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ผลิตกล้าพันธุ์ตามแนวทางของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปปลูกและขยายพันธุ์ในครัวเรือน โดยจะแจกจ่ายให้ประชาชนรอบแรกได้ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 (อำเภอละ1,000 ต้น ที่จังหวัด 5,000 ต้น) ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถขอรับกล้าพันธุ์ต้นฟ้าทะลายโจร ได้คนละไม่เกิน 3 ต้น ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบฯ และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า “ฟ้าทะลายโจร” เป็นพืชสมุนไพรที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมไทยอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากสามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ ซึ่งมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ที่มีอาการไม่หนักได้ กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรด้านพืช ได้ดำเนินการสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเพาะปลูก ให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีสารสำคัญเพียงพอ ตลอดจนมีช่องทางการจำหน่ายที่แน่นอน ประกอบกับในปี 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือก ซึ่งเป็นการพัฒนาพืชสมุนไพรและเปิดโอกาสให้พืชสมุนไพรขยายออกสู่ตลาดได้มากยิ่งขึ้น.

Visitors: 236,320