Thailand Web Stat Truehits.net

ผู้ว่าฯ ประจวบฯ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง คลัสเตอร์หัวหิน

วันที่ 28 ก.ค.2564 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดประจวบฯ ลงคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 7502/254 เรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เชิงรุกกับแรงงานก่อสร้าง ซึ่งรับจ้างก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอหัวหิน ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริเวณซอยหัวหิน 88 ต่อเนื่องซอยหัวหิน 94 ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวนสองครั้ง พบแรงงานก่อสร้างอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนและตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 แล้วทั้งสิ้นจำนวน 181 ราย จากแรงงานทั้งหมด 264 คน ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 29/2564 เมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา จึงมีคำสั่งให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) และห้ามมิให้แรงงานเดินทางออกจากสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพื้นที่ ให้มีการจัดตั้งแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) เป็นโรงพยาบาลสนาม ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯกำหนด เพื่อรองรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ติดเชื้อโควิด - 19 นั้น โดยมอบหมายให้เทศบาลเมืองหัวหินเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาคารสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันทำความสะอาดและควบคุมโรค รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ให้ปฏิบัติด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามแนวทางที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความปลอดภัยและควบคุมการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับแรงงานที่อยู่ภายในและเจ้าหน้าที่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จัดให้มีแอลกอฮอล์หรือจุดล้างมือที่เพียงพอ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตลอดเวลา หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2564 รวม 14 วัน.

Visitors: 246,592