Thailand Web Stat Truehits.net

เทศบาลหัวหิน คุมเข้มตลาดฉัตร์ไชย ป้องกันโควิด-19

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นายชีพ สุกสี นายณัฐ ยิ่งวรากุล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่บริเวณตลาดฉัตร์ไชย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อทำความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มาใช้บริการจับจ่ายใช้สอยภายในตลาด ถึงมาตรการในการป้องกันโควิด - 19

สืบเนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่เชื้อโรคกลายพันธุ์ สามารถแพร่กระจายและติดต่อกันได้โดยง่ายดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มีการพัฒนาเชื้อขึ้นในปัจจุบัน เทศบาลจึงยกเลิกให้เจ้าหน้าที่นั่งประจำจุดคัดกรอง เพื่อเป็นการลดความแออัดจากการรวมกลุ่มของบุคคล ลดจุดเสี่ยง จุดสัมผัสของประชาชน แต่ยังคงจัดให้มีจุดล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ให้บริการประชาชน และติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองบริเวณจุดทางเข้าออกตลาด พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปฏิบัติตนตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยใช้มาตรฐานเมืองอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด HDC ของเทศบาลเมืองหัวหิน คือ

H : Hygiene หมายถึง การจัดการครัวเรือน หรือสถานประกอบการให้ถูกสุขลักษณะ
D : Distancing การเว้นระยะห่างหรือบริการพื้นที่ ที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่
C : Clean การทำความสะอาดทั้งสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการอยู่เสมอ

พร้อมกันนี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้ไปตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหินในการใช้มาตรการเชิงรุก ตรวจคัดกรองด้วย Rapid Antigen Test ชุดตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเสี่ยง บริเวณ ชั้น 1 B – ชั้น 2 อาคารจอดรถเทศบาลเมืองหัวหิน ทั้งนี้หากมีการตรวจพบเชื้อจะประสานต่อไปยังโรงพยาบาลหัวหินทันที.

Visitors: 246,592