Thailand Web Stat Truehits.net

อบจ.ประจวบฯ ทุ่มงบกว่าสองล้านจัดอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.สนาม

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมอย่างรุนแรง มีการกลายพันธ์ุเป็นหลายสายพันธุ์และยิ่งทวีความรุนแรงมาก โดยเฉพาะไวรัสกลายพันธุ์ชนิดสายพันธุ์ใหม่ สามารถแพร่กระจายและติดต่อโรคกันได้ง่ายขึ้น ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการตรวจเชิงรุกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและจากการเดินทางเข้ามารับการรักษาจากภายนอกจังหวัด โดยยังคงมีแนวโน้มว่าอาจมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ามารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น จนเกิดปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการเตรียมสถานที่และความพร้อมในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 ภายในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบฯ

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อรองรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยติดเชื้อในแต่ละอำเภอ โดยได้มอบหมาย อบจ.ประจวบฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่

“อบจ.ประจวบฯ จึงได้ทำโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนาม งบประมาณปี พ.ศ.2564 ประมาณ 2.1 ล้านบาท เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ อาทิ ชุดตรวจ Antigen repid test ถุงมือแพทย์ ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย N95, เฟซชิลด์, ISOLATE GROW และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและได้มาตรฐานเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิดให้กับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและให้บริการดูแลรักษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อ ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้

ที่ผ่านมา อบจ.ประจวบฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเช่าสถานที่จัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (โรงพยาบาลสนาม) ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมืองประจวบฯ และยังสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในอำเภออื่นๆมาโดยตลอด” นายสราวุธ กล่าว.

Visitors: 261,016