Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ เปิดหน่วยรับเรื่องร้องเรียนองค์กรของผู้บริโภค

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ก.ย.2564 ที่สำนักงานหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค มีพิธีเปิดสำนักงานหน่วยประจำจังหวัดฯ และจัดเวทีแถลงข่าวสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยมี น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคแห่งชาติ กล่าวเปิดผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM และมีนายนันทปรีชา คำทอง ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานประชุมร่วมกับองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 13 องค์กร ในเขตพื้นที่ประจวบฯ ได้แก่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทั้ง 8 อำเภอ องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลในอีก 4 ตำบล และสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ ผู้เชี่ยวชาญประจำสภาผู้บริโภคจังหวัดทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย นายปิยชาติ ไฮ้คง ด้านการขนส่งและยานพาหนะ นางมณฑา ขนเม่น ด้านบริการสุขภาพ ภก.เลิศเชาว์ สุทธาพานิช ด้านอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นายทวีศักดิ์ เบญจธิวัฒน์ ด้านสินค้าและบริการ นายบุญมา ลิบลับ ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม นายนาวิน วิทยาธรชาติ ด้านกฎหมายและยังเป็นทนายประจำหน่วยฯด้วย โดยมี น.ส.ธนพร บางบัวงาม หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดฯ กล่าวต้อนรับ

นายนันทปรีชา คำทอง ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า การเปิดหน่วยประจำจังหวัดฯ ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนี้ เป็นโอกาสที่น่ายินดีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นจำนวนถึง 13 องค์กร และได้ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดฯ ที่จะดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทั้ง 8 ด้านและดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยประจำจังหวัดทั้ง 11 ข้อ อาทิเช่น (1) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อหน่วยงานรัฐในระดับจังหวัด (2) รับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค (3) ดำเนินคดีในนามของสภาได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาจังหวัด ตามที่กำหนดในหมวดว่าด้วยการฟ้องคดี เว้นแต่หน่วยงานประจำจังหวัดนั้นเป็นองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ประเทศไทยถือว่ามีความก้าวหน้ามากในภูมิภาคอาเซียน ที่กำหนดเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และมีแนวคิดเรื่ององค์กรอิสระ ที่จะเป็นตัวแทนของผู้บริโภค ทำหน้าที่เสนอความคิดเห็นจัดทำนโยบาย มาตรการเพื่อการคุ้มครอง สะท้อนหลักการสำคัญ ว่าผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อคุ้มครองตนเอง รวมทั้งเป็นตัวแทนในการให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ รักษาผลประโยชน์ของทุกคน “เพราะทุกคนคือผู้บริโภค”
สำหรับชาวบ้าน ประชาชนผู้บริโภค หากมีเรื่องร้องเรียนในด้านต่างๆ สามารถทำเรื่องร้องทุกข์มายัง “สำนักงานหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค” ซึ่งตั้งอยู่อาคารพาณิชย์สองชั้น เลขที่ 1/42 - 43 หน้าอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟ หัวประแจด้านทิศเหนือ ริมถนนมหาราช ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ โทรศัพท์ 032 - 902288 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน ซักถาม สอบข้อเท็จจริงและบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมแจ้งสิทธิของผู้บริโภค ขั้นตอนการดำเนินการ ก่อนดำเนินการเจรจาประสานงานกับผู้ประกอบธุรกิจ หรือหน่วยงานรัฐที่เป็นคู่กรณี แต่หากเรื่องร้องเรียนประสานงานไม่ประสบผล ก็จะเข้าสู่กระบวนการขั้นไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ร้องทุกข์กับผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งหากไกล่เกลี่ยสำเร็จ ก็จะทำบันทึกประนีประนอมยอมความต่อไป หรืออีกช่องทางในเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ “หน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค”.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 239,718