Thailand Web Stat Truehits.net

กอ.รมน.ประจวบฯ หนุนเด็กยากจน เรียนจบกลับมาพัฒนาบ้านเกิด

วันที่ 9 ก.ย.2564 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.ประจวบฯ พร้อมด้วย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว และคณะ ได้ร่วมลงนามทำสัญญาการเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ในโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 35 จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1.นายสุกฤษฏิ์ ทองโปร่ง 2.นายชวลิต นาคสุข 3.น.ส.พรวลัย อินทร์สาหร่าย และรุ่นที่ 36 จำนวน 1 คน คือ น.ส.จิรวรินทร์ อินทรเดช เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความตั้งใจเรียนใฝ่ศึกษาหาความรู้ และมีผลการเรียนดี ได้จบการศึกษาในชั้นสูงๆ เพื่อเป็นครู แล้วกลับมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดในจังหวัดประจวบฯ หรือในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1

ทั้งนี้ โครงการเพชรในตม เป็นโครงการผลิตครูที่เกิดจากความร่วมมือของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงศึกษาธิการ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการดำเนินงานพัฒนาเยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทำการคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะกลับไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง โดยสนับสนุนทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 5 ปี ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกประถมศึกษา ซึ่งโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 1 ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549

พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.ประจวบฯ กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดกว้างให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่หมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.) และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสได้เข้ามาสอบแข่งขันเพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีการเตรียมความพร้อมในอันดับแรก คือ ต้องตั้งใจเรียน และมีจิตวิญญาณในการเป็นครู มีอุดมการณ์ในการเป็นครู รักในอาชีพครูอย่างแท้จริง มีความรักและหวงแหนชุมชนที่ตนเองอยู่ เพราะเมื่อจบการศึกษาจะต้องกลับไปเป็นครูในบ้านเกิด ร่วมพัฒนาบ้านเกิดเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะโยกย้ายไปที่อื่นๆ.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 236,884