Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ เปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จที่ห้างบลูพอร์ต หัวหิน

วันที่ 11 กันยายน 2564 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เปิดเผยว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหินรีสอร์ทมอลล์ และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด จัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบฯ (Government Center of Prachuap Khiri Khan Province) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อและรับบริการของภาครัฐแบบครบวงจร โดยได้รวบรวมส่วนราชการของจังหวัด 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนมารวมไว้ ณ จุดบริการเดียว ประกอบด้วย

1. สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบฯ ให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2563
2. สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งานชำระภาษี งานชำระค่าน้ำประปา งานร้องทุกข์และการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษาด้านการสงเคราะห์เด็ก ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนไร้ที่พึ่ง
3. สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบฯ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบฯ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบฯ ให้บริการงานบริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนว่างงาน ให้คำแนะนำการลงทะเบียนหางาน รับคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนทุกกรณี รับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ตรวจสอบการค้างชำระเงินสมทบของผู้ประกันตน ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย รับเรื่องร้องเรียนด้านแรงงานทั่วไป
4.ที่ปกครองอำเภอหัวหิน ให้บริการงานทะเบียนราษฎร
5. สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดประจวบฯ ให้บริการยื่นแบบผ่าน Internet ให้บริการปรึกษากฎหมายภาษีอากร บริการรับเอกสารด้านภาษีอากร บริการรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประชาสัมพันธ์การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร
6. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบฯ ให้บริการขออยู่ต่อระยะสั้น Re - Entry (ขอสงวนสิทธิ์เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก) แจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (Notification of staying in Thailand for 90 days) รับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
7. ที่ทำการไปรษณีย์ ให้บริการรับส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างๆ เช่น จดหมาย พัสดุ เป็นต้น บริการด้านการเงินได้แก่ การส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์

สำหรับศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดประจวบฯ ตั้งอยู่บริเวณชั้น B ของศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.นี้เป็นต้นไป.

Visitors: 239,732