Thailand Web Stat Truehits.net

กำนันตำบลธงชัยรับรางวัลสิงห์ทอง ประจำปี 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายพรหมวิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดพร้อมมอบรางวัลมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 โดยมีนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน และมีนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม

ทั้งนี้นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เข้ารับประทานโล่รางวัลธรรมาภิบาล "สิงห์ทอง" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 จากในงานดังกล่าวด้วย โดยนายพรหมวิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวว่ากำนันสมหมาย เป็นบุคคลแบบอย่างของนักพัฒนาทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564 (รางวัลธรรมาภิบาล) ขอให้มีความสุขสวัสดิ์ รักษาเกียรติภูมิในการสรรค์สร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานคุณค่าวัฒนธรรมที่ดีงามไว้ให้ยั่งยืนสืบไป รางวัลแห่งความสำเร็จในการรักษาพัฒนาบ้านเกิด อันเกิดจากความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคีมีใจรวมเป็นหนึ่งดวงเดียวของ #สิงห์ธงชัย # นักพัฒนาหัวใจสิงห์...ปีทองแห่งบางสะพาน...

ประวัติการทำงานของนายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย ที่ได้รับการเลือกให้เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน ติดต่อกันมาเป็นสมัยที่ 7 แล้ว และเคยเป็นกำนันแนบทองมาแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2563 ที่รัฐสภา

ผลงานล่าสุด นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกฯสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน ได้เข้ายื่นหนังสือกับนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร ขอให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ช่วยยับยั้งการประกาศอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม ที่ตำบลแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากประกาศดังกล่าวทำให้ชาวบ้านกว่า 500 คนได้รับความลำบากในการเข้าไปเก็บพืชผักสมุนไพรในพื้นที่ป่าคลองแม่รำพึง ซึ่งหากชาวบ้านฝ่าฝืน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่เคยชี้แจงรายละเอียดให้ชาวอำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียงได้รับทราบเกี่ยวกับกฎหมายอุทยาน ทำให้เกิดความกังวลว่าหากมีการประกาศเขตอุทยานจะกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ไม่สามารถเข้าถึงและอยู่ร่วมกับป่าได้เหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมา.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

Visitors: 246,621