Thailand Web Stat Truehits.net

เทศบาลประจวบฯ ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้เพิ่มสายใยรักครอบครัวสู้ภัยโควิด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 กันยายน 2564 นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมปลูกป่าหารัก ประจำปี 2564 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ ชุมชนมะขามไฟลน เขตเทศบาลเมืองประจวบฯ โดยมีนางวรรณา ศรีจุฬางกูล รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนในครอบครัวชุมชนเขตเทศบาลได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพิ่มความสัมพันธ์สร้างสายใยรักในครอบครัว มีกำลังใจสู้ภัยโควิด - 19 และมีนายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมือง นางรัชนีวรรณ พรมเล็ก รองปลัดเทศบาล นางฉัตรธิชา หนูน้อย รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลและชาวบ้าน เข้าร่วม

กิจกรรมนี้มีการร่วมกันปลูกต้นเฟื่องฟ้า เพื่อสร้างความสวยงามบริเวณริมหนองน้ำสาธารณะ และปล่อยลูกพันธุ์ปลานิลจำนวน 4,999 ตัว เพื่อเป็นห่วงโซ่อาหารให้กับชาวบ้านในชุมชน ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถาบันครอบครัวมีความสำคัญยิ่ง เพราะสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานของสังคมแต่สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งด้านทางด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพการจราจร ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ และลูกๆ ซึ่งเคยอบอุ่นตามแบบสังคมเกษตรกรรมของไทยในอดีต เกิดความห่างเหินคลอนแคลน ส่งผลกระทบสร้างปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมามากมาย ทำให้ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวอ่อนแอ เวลาพบปะสร้างสัมพันธภาพของคนในครอบครัวลดน้อยลง ดังนั้น เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมปลูกป่าหารัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวได้มีเวลากับครอบครัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ กล่าวว่า สถาบันครอบครัวเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม หากครอบครัวเข้มแข็ง สังคมก็จะเข้มแข็งไปด้วย โดยการทำให้ครอบครัวมีความสุข ประกอบไปด้วยการดูแลเอาใจใส่ต่อกัน ต่อคนที่เรารัก การเคารพซึ่งกันและกัน การมีความรับผิดชอบ ความไว้วางใจกันและกัน การให้กำลังใจกันและกัน การให้อภัยซึ่งกันและกัน ควรใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณค่า ต้องรู้จักการสื่อสารในครอบครัว ต้องมีการปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของบุคคล การรู้จักภาระหน้าที่ในครอบครัว และช่วยเหลือกันและกัน และการให้ความใกล้ชิดทางสัมผัส ซึ่งการปลูกต้นไม้ในวันนี้ เป็นการเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว และเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สถาบันครอบครัวเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามไปด้วย.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 246,602