Thailand Web Stat Truehits.net

กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาให้ความรู้ด้านการปกครองที่หัวหิน

วันที่ 25 ก.ย.2564 นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน" มี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย อดีต รมช.สาธารณสุข ดร.วิชิต ปลั่งศรีสกุล ประธานฝ่ายกฎหมาย พรรคเพื่อไทย นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป กว่า 500 คน เข้าร่วมการสัมมนาและรับฟังความรู้ที่โรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายพรเทพ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดสาระสำคัญในเรื่องการปกครองท้องถิ่นไว้ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 249 - มาตรา 254 โดยกำหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงกำหนดให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร รวมทั้งกำหนดให้มีกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบเป็นสำคัญ

"ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ภาคประชาชน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง" นายพรเทพ กล่าว.

Visitors: 261,013